❝   i'm   the   𝑲𝑰𝑵𝑮   𝐎𝐅     𝐆𝒐rdie 
𝐓𝐇𝐄 𝑾𝑶𝑹𝑳𝑫! ❞ 𝐒𝒎it 𝐄𝒖bank ...
ᵇᵒᵐ, ᵇᵒᵐ, ᵇᵒᵐ, ᵇᵒᵐ, ᵇᵒᵐ, ᵇᵒᵐ ... 𝕺𝐇, 𝐏𝐒𝐘𝐂𝐇𝐄𝐃𝐄𝐋𝐈𝐂 𝐖𝐎𝐌𝐀𝐍 ᵇᵒᵐ, ᵇᵒᵐ, ᵇᵒᵐ, ᵇᵒᵐ, ᵇᵒᵐ, ᵇᵒᵐ ... 𝐇𝐎𝐍𝐄𝐘, 𝐘𝐎𝐔 𝑴𝑨𝑲𝑬 𝑴𝑬 𝑲𝑬𝑬𝑵! * ᵍʳᵒᵒᵛʸ ᵉˡᵉᶜᵗʳᶦᶜ ᵍᵘᶦᵗᵃʳ ʷᵃʳᵇˡᵉˢ * hawkins' own 𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒐𝒘𝒏 ex-rockstar ( ᴀɴᴅ ʜɪᴘᴘɪᴇ ! ) ᴹᴬᴷᴱ ᴸᴼⱽᴱ,
𝑪𝐎𝐌𝐄 𝐄𝐗𝐏𝐄𝐑𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄 ᴺᴼᵀ ᵂᴬᴿ
𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐘𝐌𝐏𝐇𝐎𝐍𝐘! " NEVER lay a hand on her ,
( 𝐓𝐇𝐄 𝑩𝑹𝑨𝑺𝑯 𝑺𝒀𝑴𝑷𝑯𝑶𝑵𝒀 ... ) 𝑨𝑮𝑨𝑰𝑵! "
things are not 𝐐͟𝐔͟𝐈͟𝐓͟𝐄͟
sɯǝǝs ʇı sɐ ... 𝕺𝐇, 𝐆𝐑𝐎𝐎𝐕𝐘 𝐋𝐀𝐃𝐘
𝐆𝐈𝐑𝐋, 𝐘𝐎𝐔 𝑴𝑨𝑲𝑬 𝑴𝑬 𝑩𝑳𝑬𝑬𝑫!
" i 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔 , SHELLEY ... "
ℎ𝑒𝑦, ℎ𝑒𝑦 𝑙𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑣𝑒𝑟
" I 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇𝐄𝐃 𝐇𝐄𝐑 𝑫𝑰𝑬
JOYCE ... " it's not 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒂𝒖𝒍𝒕 , gordie .
𝕺𝑶𝐇, 𝑶𝑶𝐇! 𝐁𝐀𝐁𝐘, 𝐁𝐀𝐁𝐘
𝐘𝐎𝐔 𝑴𝑨𝑲𝑬 𝑴𝑬 𝑾𝑨𝑵𝑵𝑨 𝑺𝑪𝑹𝑬𝑨𝑴
𝐆𝐎𝐃, 𝐌𝐀𝐌𝐀! 𝐘𝐎𝐔 𝑫𝑹𝑰𝑽𝑬 𝑴𝑬 𝑪𝑹𝑨𝒁𝒀
  • BRASH SYMPHONY'S very own 𝑮𝑂RDON 𝑺𝑀IT 𝑬𝑈BANK! 𝐒𝐔𝐁𝐉𝐄𝐂𝐓 000 — 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒂𝒗𝒐𝒖𝒓𝒊𝒕𝒆 𝒏𝒆𝒊𝒈𝒉𝒃𝒐𝒖𝒓𝒉𝒐𝒐𝒅 𝒉𝒊𝒑𝒑𝒊𝒆 𝒖𝒏𝒄𝒍𝒆 (𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬)... stranger things / 60s -90s era oc, portrayed by adam beach penned by 𝐳𝐨𝐞
  • JoinedDecember 10, 2021


Last Message
hunklegordies hunklegordies Oct 22, 2022 07:32PM
/ made a scream / horror movie anon! go interact !@CAUGHGH0STF4CE   <333
View all Conversations