Hiiiii.....
It's me
Shaileza

त्यक्त्वधर्मं च लोभं च मोहं चोध्यममस्थिता।
युध्याध्वमानहंकारा यतो धर्मस्ततो जय:।।
  • Pages of Mahabharat
  • JoinedJanuary 11, 2021