ꜥꜤ༘.🔥𝕂𝗂𝗆 𝕊𝖺𝗆𝗎𝖾𝗅 ( sᴇᴏᴋᴊɪɴ ) 
𝟤𝟤 𝗒𝖾𝖺𝗋𝗌 𝗈𝗅𝖽 ;.𝖻𝗋𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋 𝗈𝖿 𝗃𝖾𝗌𝗌𝗂𝖼𝖺.
𝟣.𝟪𝟨 𝖼𝗆 ;; 𝟩𝟣 𝗄𝗀 ;; 𝟣𝟤-𝟣𝟤-𝟫𝟪.❀.₊˚︽.❞
𝖺𝗅𝖿𝖺 ; 𝖺𝗌𝖾𝗑𝗎𝖺𝗅 ; 𝗄𝗈𝗋𝖾𝖺𝗇 𝖻𝗈𝗒 ; 𝖻𝗂𝗅𝗂𝗇𝗀𝗎𝖾.
╰ ✎ ੈ‧₊ 𝖻𝖾𝗌𝗍 𝖿𝗋𝗂𝖾𝗇𝖽 𝗈𝖿 𝗄𝖺𝗇𝗀-𝖽𝖺𝖾
︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶
: : : :. : : : : ⚡️ 𝖡𝗅𝖺𝗓𝖾 𝖷𝖺𝗇𝗀 ( ʟᴀʏ )
𝟤𝟦 𝗒𝖾𝖺𝗋𝗌 𝗈𝗅𝖽 ; 𝟣.𝟪𝟥 𝖼𝗆 ; 𝟨𝟫 𝗄𝗀 ; 𝟤𝟣-𝟢𝟦-𝟫𝟦. ໑۪۪࿔ →
❛❛❀ ⊰ 𝗌𝗎𝖻-𝖺𝗅𝖿𝖺.𝖻𝗂𝗌𝖾𝗑𝗎𝖺𝗅.❐ ❐ ❐
❪❪. . .⠈.𝖻𝖾𝗌𝗍 𝖿𝗋𝗂𝖾𝗇𝖽 𝗈𝖿 𝗄𝖺𝗇𝗀-𝖽𝖺𝖾. ᤢ᭱❞᭪
︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶
╰►.;꒰ 🌸 𝖪𝗂𝗆 𝖩𝖾𝗌𝗌𝗂𝖼𝖺 ( ʜᴡᴀsᴀ )
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐. 𝗌𝗂𝗌𝗍𝖾𝗋 𝗈𝖿 𝗌𝖺𝗆𝗎𝖾𝗅. ̴̻᪶̪̼̽⃔͡
꒲➭ 𝟤𝟤 𝗒𝖾𝖺𝗋𝗌 𝗈𝗅𝖽 ;; 𝟣𝟢-𝟢𝟣-𝟫𝟪 ;; 𝟣.𝟩𝟫,𝟣 𝖼𝗆 ;; 𝟧𝟩 𝗄𝗀.
╰──── 𝖻𝖾𝗌𝗍 𝖿𝗋𝗂𝖾𝗇𝖽 𝗈𝖿 𝗁𝗒𝖾𝗌𝗈𝗈𝗄 ;; 𝗁𝖾𝗌𝗑𝗅.𝗌𝗎𝖻-𝖻𝖾𝗍𝖺
︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶
║▒║➯ ❪❪.𝖲𝗈𝗇 𝖣𝗈𝗇𝗀𝖧𝗒𝗎𝗇 ( ᴜʟᴢᴢᴀɴɢ )
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❑ ❑.𝗍𝗈𝗆𝖻𝗈𝗒. ;; 𝗈𝗆𝖾𝗀𝖺. 🍃)
ꜥ.𝟤𝟤 𝗒𝖾𝖺𝗋𝗌 𝗈𝗅𝖽 ;; 𝟣𝟣-𝟢𝟧-𝟫𝟪 ;; 𝟣.𝟪𝟢 𝖼𝗆 ;; 𝟧𝟫 𝗄𝗀.
▭▭▭▭▭▭▭▭ 𝖻𝖾𝗌𝗍 𝖿𝗋𝗂𝖾𝗇𝖽 𝗈𝖿 𝗍𝗐𝗂𝗇𝗌 𝖼𝗁𝗈𝗂 ;; 𝖻𝗌𝗑𝗅.
  • JoinedDecember 25, 2017
1 Reading List