❝ 𝐀𝐆𝐔𝐀𝐍𝐓𝐀 𝐕𝐀𝐑𝐀 𝐌𝐈 𝐑𝐄𝐈𝐍𝐀 ❞


⁕‧ ⸰ ✩ 𝐦𝐞𝐱𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐦𝐨𝐮𝐭𝐡. 𝐬𝐥𝐲𝐭𝐡𝐞𝐫𝐜𝐥𝐚𝐰 𝐩𝐫𝐢𝐝𝐞. 𝐚𝐫𝐭𝐞𝐦𝐢𝐬 𝐡𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫. 𝐰𝐞𝐢𝐫𝐝 𝐚𝐬𝐬 𝐟𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭. 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫-𝐰𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫. 𝐛𝐫𝐮𝐧𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐛𝐨𝐦𝐛𝐬𝐡𝐞𝐥𝐥. 𝐚𝐪𝐮𝐚𝐫𝐢𝐮𝐬.

• • ︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿ • •

│││ . . . . .

││✧ . . . . .

│✧ . . . . .

✧

⇨ ✰◌*° 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥. 𝐡𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐩𝐨𝐭𝐭𝐞𝐫. 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐦𝐢𝐧𝐝𝐬. 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐝𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐦𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧. 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐝𝐨𝐜𝐭𝐨𝐫. 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐳𝐞 𝐫𝐮𝐧𝐧𝐞𝐫. 𝐩𝐣𝐨 & 𝐡𝐨𝐨. 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐧𝐚𝐫𝐧𝐢𝐚. 𝐦𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥. 𝐱-𝐦𝐞𝐧. 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬. 𝐢𝐭.

︶.︶.︶.︶.︶✿︶.︶.︶.︶.︶

。˚✩*ೄ˚⋆。 𝐩𝐚𝐝𝐚𝐥𝐞𝐜𝐤𝐢. 𝐚𝐜𝐤𝐥𝐞𝐬. 𝐜𝐚𝐥𝐯𝐞𝐫𝐭. 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐢𝐧𝐬. 𝐦𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧. 𝐬𝐚𝐧𝐠𝐬𝐭𝐞𝐫. 𝐨'𝐛𝐫𝐢𝐞𝐧. 𝐫𝐚𝐝𝐜𝐥𝐢𝐟𝐟𝐞. 𝐩𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐬𝐨𝐧. 𝐠𝐮𝐛𝐥𝐞𝐫. 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐦𝐨𝐫𝐞. 𝐤𝐞𝐲𝐧𝐞𝐬. 𝐦𝐨𝐬𝐞𝐥𝐞𝐲. 𝐣𝐨𝐡𝐧𝐬𝐨𝐧. 𝐫𝐞𝐞𝐯𝐞𝐬. 𝐩𝐞𝐭𝐞𝐫𝐬. 𝐡𝐨𝐥𝐥𝐚𝐧𝐝. 𝐡𝐢𝐝𝐝𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧. 𝐰𝐨𝐥𝐟𝐡𝐚𝐫𝐝. 𝐬𝐜𝐡𝐧𝐚𝐩𝐩. 𝐛𝐮𝐛𝐥𝐞.

❝︵︵︵︵ ೃ°︵︵︵︵

〔✧ ཻུ۪۪ ˖ 𖤐〕𝐜𝐨𝐥𝐥𝐢𝐧𝐬. 𝐰𝐚𝐭𝐬𝐨𝐧. 𝐦𝐚𝐲𝐬. 𝐣𝐨𝐡𝐚𝐧𝐬𝐬𝐨𝐧. 𝐩𝐮𝐠𝐡. 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐤𝐞. 𝐩𝐞𝐭𝐬𝐜𝐡. 𝐦𝐞𝐧𝐝𝐞𝐬. 𝐫𝐞𝐢𝐧𝐡𝐚𝐫𝐭. 𝐥𝐚𝐢𝐥. 𝐝𝐨𝐛𝐫𝐞𝐯. 𝐡𝐞𝐧𝐥𝐞𝐲. 𝐥𝐢𝐥𝐥𝐢𝐬. 𝐬𝐢𝐧𝐤. 𝐰𝐞𝐢𝐬𝐬𝐦𝐚𝐧. 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞𝐝. 𝐥𝐚𝐰𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞. 𝐫𝐨𝐧𝐚𝐧. 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐚𝐫𝐢𝐨. 𝐦𝐜𝐠𝐫𝐚𝐭𝐡. 𝐞𝐢𝐥𝐢𝐬𝐡. 𝐬𝐜𝐨𝐝𝐞𝐥𝐚𝐫𝐢𝐨. 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐞𝐫. 𝐨𝐥𝐬𝐞𝐧.

───────────────

❝ 𝐔𝐍 𝐓𝐀𝐂𝐎 𝐀𝐋 𝐃𝐈𝐀 𝐄𝐒 𝐋𝐀 𝐂𝐋𝐀𝐕𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐀𝐋𝐄𝐆𝐑𝐈𝐀, 𝐌𝐎𝐑𝐑𝐀𝐒 ❞


°•.❀.•°
  • ⋆。˚.•ੈ 𝘴𝘢𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦, 𝘩𝘶𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴. ~♡
  • JoinedJuly 12, 2018


Last Message
glowchesters glowchesters Jul 21, 2020 11:26PM
AVISO IMPORTANTE:ésta cuenta será eliminada por la razón de que ha sido hackeada, todos los libros serán escritos desde cero en @hvrricanetortillas
View all Conversations

Stories by ˗`ˏ 𝐁𝐋𝐌 ˎˊ˗
𝗥𝗨𝗡𝗔𝗪𝗔𝗬 ─── 𝗵𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗽𝗼𝘁𝘁𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 by glowchesters
𝗥𝗨𝗡𝗔𝗪𝗔𝗬 ─── 𝗵𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗽𝗼...
𝐑 | ❝ But now take me home. Take me home where I belong, I can't take it anymore. ❞ ❝ Nova lucía tan orgullo...
𝗦𝗠𝗜𝗧𝗛𝗘𝗥𝗘𝗘𝗡𝗦 ─── 𝗸𝗹𝗮𝘂𝘀 𝗯𝗮𝘂𝗱𝗲𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲 by glowchesters
𝗦𝗠𝗜𝗧𝗛𝗘𝗥𝗘𝗘𝗡𝗦 ─── 𝗸𝗹𝗮�...
𝐒 | ❝ For you, I'd go step to a dude much bigger than me. ❞ ❝ Klaus nunca busca el conflicto por la emoción...
ranking #37 in unaseriedeeventosdesafortunados See all rankings
𝗬𝗢𝗨𝗧𝗛 ─── 𝗶𝘁 by glowchesters
𝗬𝗢𝗨𝗧𝗛 ─── 𝗶𝘁
𝐘 | ❝ You can't take my youth away. ❞ ❝ Blake y el Club de los Perdedores, valientes, eran la salvaje juvent...
ranking #105 in it2017 See all rankings