。 ♡ 。  ♡。  ♡

♡。 \  |  /。 ♡
𝖻𝗂𝖺 𝖺𝗄𝖺 𝗎𝗋 𝒇𝒂𝒕 𝒃𝒐𝒕𝒕𝒐𝒎𝒆𝒅 𝗀𝗂𝗋𝗅 . *ੈ✩。
♡。 /  |  \。 ♡
。 ♡。   。  ♡。


-ˋ₊˚. *ੈ✩。
  • — 𝒂𝒃𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 ˗˚.༄
  • JoinedFebruary 13, 2021
Story by ━ ₘₐᵣₗₛ❜y/ₙ ━
𝐃𝐔𝐒𝐓 𝐁𝐈𝐓𝐄 . 𝗆𝗂𝗌𝖼 by f-fatbottomedgirls
𝐃𝐔𝐒𝐓 𝐁𝐈𝐓𝐄 . 𝗆𝗂𝗌𝖼
- 𝒂𝒏𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒐𝒏𝒆 𝒃𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒖𝒔𝒕 -ˋ₊˚. 𝖻𝗂𝖺'𝗌 𝗆𝗂𝗌𝖼 . 🍄🌙🧚‍♀️
+1 more
1 Reading List