━ make a 𝘄𝗶𝘀𝗵;ryan - 𝗵𝗲 / they - pan - sagittarius 。
━ ꒷꒦꒷꒦꒷꒦; science fiction - horror - paranormal fic 。
𝐞𝐧𝐬𝐭𝐚𝐫𝐬 stan account - main account : @tsuryan
koga - 𝗸𝘂𝗿𝗼 - rinne - shu - 𝗸𝗮𝗼𝗿𝘂 - tsukasa - sena 。
kanata - natsume - aira - 𝗮𝗱𝗼𝗻𝗶𝘀 - souma - himeru 。
━ 𝗰𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁 is essential;reikao - eichiaki - rinniki 。
senamako - reichi - senaritsu - madaleo - ritsumao 。
kuroshu - kuromada - kuronito - adokoga - reikoga 。
  • ﹋﹋ ❛ ❲ keep yourself safe, love — r. ❳
  • JoinedOctober 28, 2020