dumbpuppie

im literally dead so if i should bring this account back say i

dumbpuppie

but if not then you might as well just tell me where to message you outside of wp 
Reply

taesamourr

ʸᵒᵘ ᵐᵃʸ ⁿᵒᵗ ᵏⁿᵒʷ ᵐᵉ ᵃⁿᵈ ᴵ ᵐᵃʸ ⁿᵒᵗ ᵏⁿᵒʷ ʸᵒᵘ ᵗᵒᵒ
     ᴮᵘᵗ
     ⋆ʸᵒᵘ'ʳᵉ ᵃᵐᵃᶻᶦⁿᵍ
     ⋆ᶜᵘᵗᵉ
     ⋆ᴷᶦⁿᵈ
     ⋆ᴮᵉᵃᵘᵗᶦᶠᵘˡ
     ⋆ᵂᵃʳᵐ ʰᵉᵃʳᵗᵉᵈ
     ⋆ᴬⁿᵈ ʸᵒᵘ ᵈᵒⁿ'ᵗ ʰᵃᵛᵉ ᵗᵒ ᵇᵉ ᵖᵉʳᶠᵉᶜᵗ,ʲᵘˢᵗ ᵇᵉ ʸᵒᵘʳˢᵉˡᶠ
     ⁽ᵀʰᶦˢ ᵐᵉˢˢᵃᵍᵉ ᶦˢ ᶠᵒʳ ᵉᵛᵉʳʸ ᵖʳᵉᶜᶦᵒᵘˢ ᵃⁿᵈ ˡᵒʸᵃˡ ᶠᵒˡˡᵒʷᵉʳ⁾ 
     ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤