╭───︎┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈─︎─︎─︎︎─︎╮   
𝐫𝐞𝐞𝐜𝐞 𝐜𝐮𝐥𝐥𝐢𝐧𝐬 ▂︎▂︎▂︎▂︎ [ . 🚬 .]
🎞 , 𝗍𝗁𝖾 𝖽𝗋𝗎𝗀𝗀𝗂𝖾 𝗈𝖿 𝗍𝗁𝖾 𝖼𝗅𝗂𝖼𝗁é 𝗁𝗂𝗀𝗁
𝗌𝖼𝗁𝗈𝗈𝗅 𝗋𝗉𝗀 ◌ ◌ ◌ キ 𝚒𝚏 𝚒 𝗰𝗼𝘂𝗹𝗱 𝚚𝚞𝚒𝚝 ,
𝚒 𝘄𝗼𝘂𝗹𝗱 . 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗥𝗔𝗬𝗘𝗗 𝗕𝗬 : 𝗻𝗼 𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗲𝗱 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 . ⛓ .
╰─︎─︎┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈─︎─︎─︎─︎╯
  • 𝗌𝖾𝗆𝗂 𝗅𝗂𝗍𝖾𝗋𝖺𝗍𝖾 - 𝗌𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝗏𝖾 𝗌𝗂𝗇𝗀𝗅𝖾 𝗌𝗁𝗂𝗉 ╰► 𝗥𝗣𝗚 𝗯𝘆 𝗴𝗿𝗮𝗰𝗶𝗲 ╱ ╱ join the cult ! ! 𝐂𝐋𝐈𝐂𝐇𝐄 𝐇𝐈𝐆𝐇 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 𝐑𝐏𝐆 ㅤ→ ࿐ ׂׂૢ༘  ۵`─︎─︎─︎ 𝔻.𝗥𝗨𝗚𝗚𝗜𝗘
  • JoinedMay 6, 2020