⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⑅ 𓂃 ִֶָ . 𝖑𝖆 𝖛𝖎𝖙𝖆 𝖊̀ 𝖇𝖊𝖑𝖑𝖆 𝖆𝖑 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝖙𝖚𝖔 𝖋𝖎𝖆𝖓𝖈𝖔. 
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❮❮ ⠀➶⃕ ⵓ @gamstarr
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭
  • 𖥨 ♡ . O7/11/19
  • JoinedJanuary 14, 2018Story by ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
𝐇𝐄𝐀𝐕𝐄𝐍'𝐒 𝐃𝐎𝐎𝐑 || icons. by cannibxlss
𝐇𝐄𝐀𝐕𝐄𝐍'𝐒 𝐃𝐎𝐎𝐑 || icons.
╭━┈╯ ⏒ິ๋ꦿᬼ□▓ ̸̸༘͜͢͜͢🍭⃠░ஓீۣۣۣۣ፝ۜ፝ۜ͜͜͡͡⃢ ╰╮▓⸽ › ╾̶̶̶̶̸̥̥̥̥̥̥͆⃡᪴͟͡ ๋ꦿᬼ⨾ 🥂ᵎᵎ ❱ ❱ ᭫ ╰═╮🔭᭨ࣰ̊𖠣໋̫᭭ꥋׇ᷎ࣺࣦᬼଽ ¡...
ranking #571 in adventure See all rankings