*╔═══❖•ೋ° °ೋ•❖═══╗*
❝𝑃𝑜𝑧𝑤𝑜𝑙𝑖𝑠𝑧, 𝑧̇𝑒 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑟𝑜𝑧𝑏𝑖𝑜𝑟𝑒̨?❞
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍~𝐿𝑖𝑙𝑦
*╚═══❖•ೋ° °ೋ•❖═══╝*


╔═══════ೋೋ═══════╗
-', ◗✧・゚ *✧「 𝗔𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗺𝗲 」━━━
𝗡𝗮𝗺𝗲: 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑎
𝗔𝗴𝗲: 𝑆𝑖𝑥𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠
𝗗𝗮𝘁𝗲 𝗼𝗳 𝗯𝗶𝗿𝘁𝗵: 𝑂𝑐𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟 𝑡𝑤𝑒𝑛𝑡𝑦-𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡
𝗢𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: 𝐵𝑖𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙
𝗟𝗶𝗸𝗲: 𝐴𝑛𝑖𝑚𝑒, 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑜𝑛𝑠, 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑒,
𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑦
╚═══════ೋೋ═══════╝

╔═══════ೋೋ═══════╗
-', ◗✧・゚ *✧「 𝗙𝗮𝗻𝗱𝗼𝗺𝘀 」━━━
𝐵𝑛ℎ𝑎, 𝐷𝑒𝑚𝑜𝑛 𝑆𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟, 𝐺𝑜𝑏𝑙𝑖𝑛 𝑆𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟,
𝑆𝐴𝑂, 𝐷𝑒𝑎𝑡ℎ 𝑁𝑜𝑡𝑒, 𝐷𝑒𝑎𝑡ℎ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒,
𝐵𝑒𝑎𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠, 𝐿𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝑊𝑖𝑡𝑐ℎ 𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎,
𝐾𝑎𝑘𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖, 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑎𝑚𝑝, 𝐴𝑛𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟, 𝐻𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎,
𝑁𝑎𝑛𝑏𝑎𝑘𝑎, 𝑆𝑖𝑟𝑖𝑢𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑗𝑎𝑒𝑔𝑒𝑟,
𝑇ℎ𝑒 𝑔𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟, 𝐾𝑒𝑘𝑘𝑎𝑖 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛,
𝐾𝑜𝑒 𝑛𝑜 𝐾𝑎𝑡𝑎𝑐ℎ𝑖, 𝑇𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎, 𝐷𝑟.𝑆𝑡𝑜𝑛𝑒,
𝐵𝐼𝐼𝐼 𝑇ℎ𝑒 𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑂𝑛𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑐ℎ 𝑚𝑎𝑛,
𝑉𝑖𝑜𝑙𝑒𝑡 𝐸𝑣𝑒𝑟𝑔𝑎𝑟𝑑𝑒𝑛, 𝐴𝑜 𝑁𝑜 𝐸𝑥𝑜𝑟𝑐𝑖𝑠𝑡,
𝑆𝑒𝑣𝑒𝑛 𝐷𝑒𝑎𝑡𝑙𝑦 𝑆𝑖𝑛𝑠, 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑙𝑚𝑎𝑛 𝑐𝑟𝑦𝑏𝑎𝑏𝑦,
𝑌𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑖𝑒 𝑖𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑖𝑙, 𝐾𝑢𝑟𝑜𝑠ℎ𝑖𝑡𝑠𝑢𝑗𝑖,
𝑂𝑇𝐺𝑊, 𝐻𝑖𝑙𝑑𝑎 ,𝐶𝑟𝑒𝑒𝑝𝑦𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎, 𝐺𝑜𝑡ℎ𝑎𝑚
𝑆𝑎𝑙𝑙𝑦 𝐹𝑎𝑐𝑒, 𝑇ℎ𝑒 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎,
𝑇ℎ𝑒 𝑅𝑎𝑖𝑛, 𝑇𝐸𝑂𝑇𝐹𝑊, 𝐿𝑢𝑐𝑦𝑓𝑒𝑟,
╚═══════ೋೋ═══════╝

╔═══════ೋೋ═══════╗
-', ◗✧・゚ *✧「 𝗣𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 」━━━
@TenZjebDenki @inloveallthetime
@_fr4jer @olcia220 @_atelofobia_
@FelipePolksCastle
@-Are_You_Here- @Ciocia_Fuyumi
@_Wandzix_Chan_ @Aya-Chann
╚═══════ೋೋ═══════╝
  • .°zα ϐяαмα̨ οgяο∂υ°.
  • JoinedJune 7, 2017


Last Message
__Andre_w __Andre_w May 10, 2021 08:07PM
Zapomniałam hasła na dc, więc do osób z którymi piszę: to jeszcze trochę potrwa. 
View all Conversations

Stories by ⋰∴ᎻᎬᎡ ᎬᎽᎬՏ∴⋱
-',⋆⋅⋱❲ 𝐃𝐚𝐲 ❳ ━━ pseudo dni na wattpadzie by __Andre_w
-',⋆⋅⋱❲ 𝐃𝐚𝐲 ❳ ━━ pseudo dni na...
Taka luźna książka do wszystkiego Obiecuję, zacznę pisać kiedyś na poważnie.
ranking #7 in dni See all rankings
-',⋆⋅⋱❲ 𝐇𝐞𝐥𝐥𝐨 ❳ ━━ ocenianie profili by __Andre_w
-',⋆⋅⋱❲ 𝐇𝐞𝐥𝐥𝐨 ❳ ━━ ocenianie...
✩𝙾𝚙𝚒𝚜✩ ༄ Po prostu ocena profili
ranking #75 in itp See all rankings
-',⋆⋅⋱❲ 𝐓𝐟𝐮 ❳ ━━ artbook by __Andre_w
-',⋆⋅⋱❲ 𝐓𝐟𝐮 ❳ ━━ artbook
✩𝙾𝚙𝚒𝚜✩ ༄𝑁𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑒̨ 𝑚𝑎𝑙𝑜𝑤𝑎𝑐́, 𝑜𝑘𝑎𝑦? 𝐽𝑒𝑑𝑛𝑎𝑘 𝑠́𝑚𝑖𝑒𝑐ℎ 𝑡𝑜 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒...
ranking #3 in tyle See all rankings
2 Reading Lists