Zuubean

Dịch bệnh ở nhà rảnh quá nè có ai muốn tui edit bộ nào ngắn ngắn k? 
          	Hoặc là tui sẽ edit bộ Phát Điên?

Zuubean

Dịch bệnh ở nhà rảnh quá nè có ai muốn tui edit bộ nào ngắn ngắn k? 
          Hoặc là tui sẽ edit bộ Phát Điên?