⚠️▬𝐂𝐀𝐔𝐓𝐈𝐎𝐍▬⚠️

чσ𝐮 α𝐫є αвσ𝐮𝐭 𝐭σ 𝐝í𝐯є 𝐡єα𝐝-𝐟í𝐫ѕ𝐭 í𝐧𝐭σ 𝐭𝐡є 𝐰í𝐥𝐝, 𝐮𝐧𝐜𝐡α𝐫𝐭є𝐝 𝐥α𝐧𝐝ѕ σ𝐟 𝐦ч í𝐦α𝐠í𝐧α𝐭íσ𝐧. í 𝐝σ 𝐧σ𝐭 𝐭α𝐤є 𝐫єѕ𝐩σ𝐧ѕíвí𝐥í𝐭ч 𝐟σ𝐫 𝐰𝐡α𝐭є𝐯є𝐫 𝐦αч 𝐡α𝐩𝐩є𝐧 𝐰𝐡í𝐥є чσ𝐮 α𝐫є 𝐡є𝐫є. чσ𝐮 𝐡α𝐯є вєє𝐧 𝐰α𝐫𝐧є𝐝! є𝐧𝐭є𝐫 α𝐭 чσ𝐮𝐫 σ𝐰𝐧 𝐫íѕ𝐤

☠ ᴵ ᴸᴵᵛᴱ ᴵᴺ ᵀᴴᴱ ˢᵀᴬᵀᴱ ᴼᶠ ˢᴼᵁᵀᴴ ᴬᵁˢᵀᴿᴬᴸᴵᴬ. ᵞᴼᵁ'ᴸᴸ ˢᴱᴱ ᴹᴱ ᴰᴿᴵᵛᴵᴺᴳ ᵀᴼᵂᴬᴿᴰˢ ˢᴱᵛᴱᴿᴱ ᵂᴱᴬᵀᴴᴱᴿ ᵂᴴᴵᴸᴱ ᴱᵛᴱᴿᵞᴼᴺᴱ ᴱᴸˢᴱ ᴵˢ ᵀᴿᵞᴵᴺᴳ ᵀᴼ ᴱˢᶜᴬᴾᴱ ᴼᴿ ᴴᴵᴰᴱ ᶠᴿᴼᴹ ᴵᵀ ☠

✿𝘚𝘵𝘰𝘳𝘮 𝘊𝘩𝘢𝘴𝘦𝘳✿
✿𝘞𝘳𝘪𝘵𝘦𝘳✿
✿𝘋𝘪𝘳𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘦𝘳✿
✿𝘠𝘰𝘶𝘵𝘶𝘣𝘦𝘳✿
❤𝙄 𝙛𝙤𝙡𝙡𝙤𝙬 𝙗𝙖𝙘𝙠❤

⚠️𝐈 𝐝𝐨 𝐧𝐨𝐭 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐬⚠️
⚠️𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐀𝐝𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐬𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐨𝐧 𝐦𝐲 𝐰𝐚𝐥𝐥⚠️

𝐈'𝐦 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐚 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐖𝐚𝐭𝐭𝐩𝐚𝐝 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐨𝐫, 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐄𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐎𝐮𝐭𝐫𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐞𝐚𝐦𝐬. 𝐓𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐝 𝐨𝐮𝐭 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐨𝐫𝐬 𝐝𝐨 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐡𝐨 𝐰𝐞 𝐚𝐫𝐞, 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐨𝐮𝐭 @Ambassadors

→ Team Leader of the Ambassador Social Media
→ Profile lead of @Adventure and @AmbassadorsAUS

❤ Wattpad Profiles I help out with ❤
→ @Wattpunk
→ @WattZombie
→ @starwarsfans
→ @humor
→ @urban
→ @ProfileMentalHealth
→ @Crime
→ @FoodKart
→ @military-fiction


⚠️▬The crazy club▬⚠️
@an_aquarius_munchkin
@Barddi
@Jayurdaddy1
@sunnybunny326
@Sweetestsinfz
@TheEarthDefender
@MissCARmaker

❀.❁Mʏ Lɪʙʀᴀʀʏ'ꜱ ᴄᴏɴꜱɪꜱᴛ ᴏғ ᴀ ᴠᴀʀɪᴏᴜꜱ ᴀᴍᴏᴜɴᴛ ᴏғ ᴅɪғғᴇʀᴇɴᴛ ʙᴏᴏᴋꜱ, ғʀᴏᴍ Tʜʀɪʟʟᴇʀꜱ ᴛᴏ Fᴀɴ-ғɪᴄᴛɪᴏɴꜱ ᴛᴏ Rᴏᴍᴀɴᴄᴇ, ғʀᴏᴍ ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴄᴇᴅ Wʀɪᴛᴇʀꜱ ᴛᴏ ʙᴇɢɪɴɴᴇʀꜱ. Iғ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ʏᴏᴜʀ ʙᴏᴏᴋ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀ ᴘᴀʀᴛ ᴏғ ᴍʏ Wᴀᴛᴛᴘᴀᴅ Pᴜʙʟɪᴄ Lɪʙʀᴀʀʏ, ꜱʜᴏᴏᴛ ᴍᴇ ᴀ Mᴇꜱꜱᴀɢᴇ!❁.❀

❃.✾.✽.✿.❀.❁A BIG ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ᴍʏ ʙᴇꜱᴛ, ʙᴇꜱᴛ ғʀɪᴇɴᴅ (ғᴏʀ ʟɪғᴇ!) YES ʏᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴡʜᴏ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ... I ᴡᴏᴜʟᴅ ɴᴏᴛ ʜᴀᴠᴇ ɢᴏᴛ ᴛʜɪꜱ ғᴀʀ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ʏᴏᴜʀ ᴏɴɢᴏɪɴɢ ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ. Tʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ғᴏʀ ʙᴇɪɴɢ ᴛʜᴇʀᴇ ғᴏʀ ᴍᴇ, ᴇᴠᴇɴ ᴛʜᴏᴜɢʜ ᴡᴇ'ᴠᴇ ʜᴀᴅ ᴏᴜʀ ᴜᴘꜱ ᴀɴᴅ ᴅᴏᴡɴ, ʙᴜᴛ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴀʟᴡᴀʏꜱ ᴛʜᴇʀᴇ ғᴏʀ ᴍᴇ ᴡʜᴇɴ I ɴᴇᴇᴅ ʏᴏᴜ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ. Sᴏ THANK YOU! Mᴜᴀʜ! Xᴏxᴏ❁.❀.✿.✽.✾.❃
  • South Australia, Australia
  • JoinedJune 20, 2015Last Message
WorldofPedz WorldofPedz Jul 19, 2019 05:45AM
Hi folks!I've just released a new book! Avatar | International Rapid Responders https://my.w.tt/VbNcvNBurYI'm not sure if it will be continued, it was just a little idea I came up with lol. If you...
View all Conversations

Stories by Dani (𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐨𝐟𝐏𝐞𝐝𝐳)
Despise and Despair by WorldofPedz
Despise and Despair
"You're my assistant," His lips hovered dangerously close to my right earlobe. "I expect you t...
ranking #169 in humor See all rankings
Avatar | International Rapid Responders by WorldofPedz
Avatar | International Rapid Respo...
His turd coloured eyes glistened with mischief, "Don't be lazy. You're an I.R.R member. Now use those be...
ranking #28 in rescue See all rankings
His Territory | Harry Styles [Completed] by WorldofPedz
His Territory | Harry Styles [Comp...
Joe was a virgin and her skin was clean. Until she met him. Harry took her virginity and marked her flawles...
36 Reading Lists