█████
0%

✧.*ೃ༄ 𝙼𝚞𝚕𝚝𝚒 𝚜𝚝𝚊𝚗♡︎♡︎

*. 𝙽𝙲𝚃(𝙾𝚃𝟸𝟹)- 𝙷𝚄𝙰𝙽𝙶 𝚁𝙴𝙽𝙹𝚄𝙽// 𝚇𝙸𝙰𝙾 𝙳𝙴𝙹𝚄𝙽// 𝙽𝙰 𝙹𝙰𝙴𝙼𝙸𝙽// 𝚀𝙸𝙰𝙽 𝙺𝚄𝙽// 𝙺𝙸𝙼 𝙳𝙾𝚈𝙾𝚄𝙽𝙶// 𝙺𝙸𝙼 𝙹𝚄𝙽𝙶𝚆𝙾𝙾

*. 𝚇𝟷- 𝙺𝙰𝙽𝙶 𝙼𝙸𝙽𝙷𝙴𝙴// 𝙲𝙷𝙾 𝚂𝙴𝚄𝙽𝙶𝚈𝙾𝚄𝙽

*. 𝚃𝚇𝚃- 𝙲𝙷𝙾𝙸 𝚈𝙴𝙾𝙽𝙹𝚄𝙽// 𝙲𝙷𝙾𝙸 𝙱𝙴𝙾𝙼𝙶𝚈𝚄

*. 𝙰𝚃𝙴𝙴𝚉- 𝙿𝙰𝚁𝙺 𝚂𝙴𝙾𝙽𝙶𝙷𝚆𝙰

*. 𝟷𝚃𝙷𝙴𝟿- 𝙹𝚄𝙽𝙶 𝙹𝙸𝙽𝚂𝚄𝙽𝙶// 𝙺𝙸𝙼 𝙹𝚄𝙽𝚂𝙴𝙾

*. 𝚂𝚃𝚁𝙰𝚈 𝙺𝙸𝙳𝚂 𝙾𝚃𝟾- 𝙷𝙰𝙽 𝙹𝙸𝚂𝚄𝙽𝙶// 𝙱𝙰𝙽𝙶 𝙲𝙷𝙰𝙽

*. 𝙲𝚁𝙰𝚅𝙸𝚃𝚈- 𝙺𝙰𝙽𝙶 𝙼𝙸𝙽𝙷𝙴𝙴// 𝙰𝙷𝙽 𝚂𝙴𝙾𝙽𝙶𝙼𝙸𝙽

*. 𝚄𝙽𝙸𝚀- 𝙲𝙷𝙾 𝚂𝙴𝚄𝙽𝙶𝚈𝙾𝚄𝙽

*. 𝙾𝙽𝙴𝚄𝚂- 𝙺𝙸𝙼 𝙶𝚄𝙽𝙷𝙰𝙺

*. 𝙴𝙽𝙷𝚈𝙿𝙴𝙽- 𝙿𝙰𝚁𝙺 𝚂𝚄𝙽𝙶𝙷𝙾𝙾𝙽

*. 𝚃𝚁𝙴𝙰𝚂𝚄𝚁𝙴- 𝙱𝙰𝙽𝙶 𝚈𝙴𝙳𝙰𝙼// 𝙺𝙸𝙼 𝙳𝙾𝚈𝙾𝚄𝙽𝙶// 𝚂𝙾 𝙹𝚄𝙽𝙶𝙷𝚆𝙰𝙽

*. 𝚂𝙴𝚅𝙴𝙽𝚃𝙴𝙴𝙽- 𝙲𝙷𝚆𝙴 𝙷𝙰𝙽𝚂𝙾𝙻// 𝚆𝙴𝙽 𝙹𝚄𝙽𝙷𝚄𝙸

*. 𝙼𝙾𝙽𝚂𝚃𝙰 𝚇- 𝚈𝙾𝙾 𝙺𝙸𝙷𝚈𝚄𝙽

(𝚒 𝚜𝚝𝚊𝚗 𝚖𝚘𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚊𝚗 𝚕𝚒𝚜𝚝𝚎𝚍^^)

▓▓███
50%

-ˏˋ. 𝙲𝚘𝚖𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚘𝚘𝚗: "𝙻𝚎𝚝'𝚜 𝙵𝚕𝚒𝚙 𝙰 𝙲𝚘𝚒𝚗" 𝙷.𝚁𝙹 + 𝙽.𝙹𝙼

-ˏˋ. 𝙾𝚗 𝚐𝚘𝚒𝚗𝚐: ✎_____

-ˏˋ. 𝙾𝚗 𝚑𝚘𝚕𝚍: ✎_____

-ˏˋ. 𝙲𝚘𝚖𝚙𝚕𝚎𝚝𝚎𝚍: "𝙵𝚒𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗" 𝙺.𝚂𝙼 + 𝙷.𝙷𝙹

▓▓▓▓▓
100%

⋅︓︒︑∘∗✧∘ ︑ ° 𝙲𝙾𝙼𝙿𝙻𝙴𝚃𝙴︒⚬∙︓⋅⠄✯∘⠄✧
  • INTO I-LAND
  • JoinedJune 9, 2018


Last Message
Sky3_M0ua Sky3_M0ua Apr 15, 2021 04:32AM
I’ll be going on a hiatus ^^ I’ll be back but I’m not sure when I will be. Anyways, take care!!-Skye M
View all Conversations

Story by Sungs
Fiction [K.SM + H.HJ]✔️ by Sky3_M0ua
Fiction [K.SM + H.HJ]✔️
"I HATE YOU SEUNGMIN!! I WISH YOU WERE 𝐅𝐈𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍!!" ...
ranking #17 in x1 See all rankings
1 Reading List