I'm Skylar, and I am a writter and sometimes, also a reader. Please read my stories and click like and comment for me!^-^ Love you all!
  • TP.HCM
  • JoinedFebruary 15, 2020


Story by Skylar
Gia đình sói và gia đình quỷ - Những kẻ lạc loài dưới trần gian by SarahWolverine
Gia đình sói và gia đình quỷ - Nhữ...
Xoay quanh thế giới loài người, là câu chuyện về gia đình nhà sói có tên là Wolverine và gia đình nhà quỷ có...