🔞
☽⊱────────────────────⊰☾
★ . * . .☁ ¸ .  ° ¸. * ● ¸ . ☾ ° ¸. • ¸ .  ° :. . • ° . * . . *:. ☁. ¸ . ● ¸★ :. . • ○ °  . * . . ¸ .  ° ¸. * ● ¸ . ☾ °¸. • ¸ . ★ ° :. . • °  .★ . * . .☁ ¸ .  ° ¸. * ● ¸ . ☾ ° ¸. • ¸ .  ° :. . • ° . * . . *:. ☁. ¸ . ● ¸★ :. . • ○ °  . * . . ¸ .  ° ¸. * ● ¸ . ☾ °¸. • ¸ . ★ ° :. . • °  .
☽⊱────────────────────⊰☾

┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊
┊ ┊ *
┊ ✦
*

* ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ * ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ *
➜ɴᴀᴍᴇ: 𝔸𝕣𝕚𝕖𝕝
➜ᴀɢᴇ: 18
➜ᴘʀᴏɴᴏᴜɴs: ℍ𝕖/𝕙𝕚𝕞
➜sᴇxᴜᴀʟɪᴛʏ: 𝔾𝕒𝕪/𝕡𝕒𝕟(?)
➜ʟɪᴋᴇs: ℕ𝕒𝕡𝕤, 𝕙𝕦𝕘𝕤, 𝕗𝕠𝕠𝕕, 𝕦𝕣 𝕕𝕒𝕕, 𝕦𝕣 𝕞𝕠𝕞.
➜ᴅɪsʟɪᴋᴇs: 𝔹𝕦𝕘𝕤, 𝕔𝕠𝕝𝕕, 𝕥𝕙𝕖 𝕠𝕔𝕖𝕒𝕟, 𝕔𝕠𝕦𝕟𝕥𝕣𝕪 𝕞𝕦𝕤𝕚𝕔.
🔞
➜ᴘᴏsɪᴛɪᴏɴ: 𝔹𝕠𝕥𝕥𝕠𝕞
➜ᴛ/ᴏɴ's: ℍ𝕒𝕚𝕣 𝕡𝕦𝕝𝕝𝕚𝕟𝕘, 𝕔𝕙𝕠𝕜𝕚𝕟𝕘, 𝕟𝕖𝕔𝕜 𝕜𝕚𝕤𝕤𝕖𝕤, 𝕟𝕒𝕞𝕖 𝕔𝕒𝕝𝕝𝕚𝕟𝕘.
➜ᴛ/ᴏғғ's: 𝔽𝕖𝕖𝕥, 𝕤𝕡𝕚𝕥 𝕒𝕟𝕕 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕓𝕠𝕕𝕚𝕝𝕪 𝕗𝕝𝕦𝕚𝕕𝕤.
* ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ * ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ *

┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊
┊ ┊ *
┊ ✦
*

「❀」▋❝ sᴛᴏᴘ ᴛᴏᴜᴄʜɪɴɢ ᴍʏ ғᴜᴄᴋɪɴɢ ᴡɪɴɢs ! ❞ ✧ ೃ༄


゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ *☆*゚*☆*゚*☆*゚
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ⊹
┊ ⋆。 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ⋆。˚. ੈ
┊ ┊ ⋆。 ┊ ┊ ˚✩ ⋆。˚ ✩
┊ ┊ ┊ ✫
┊ ┊ ☪︎⋆ ⋆✩
┊ ⊹ ┊ ⋆。˚. ੈ
✯ ⋆ ┊ . ˚ ⊹
˚ ✩‧₊˚

-ˏˋ⌂ ⌕ ⊞ ♡ ○ˎˊ˗
 • ♛ ғʟᴏᴀᴛɪɴɢ ᴀʀᴏᴜɴᴅ ♛
 • JoinedMarch 4, 2022Story by 🌧✨𝔞𝔫𝔤𝔢𝔩𝔦𝔠✨🌧
❝ ℑ'𝔪 𝔤𝔬𝔦𝔫𝔤 𝔱𝔬 𝔥𝔢𝔩𝔩, 𝔭𝔯𝔬𝔟𝔞𝔟𝔩𝔶 . ❞ by SXNFUL-ANGXL
❝ ℑ'𝔪 𝔤𝔬𝔦𝔫𝔤 𝔱𝔬 𝔥𝔢𝔩𝔩, �...
「❀」ʙᴀsɪᴄᴀʟʟʏ ᴀʀɪᴇʟ ɪɴғᴏ☙
+1 more