❦「 𝐒𝐕𝐆_𝐏𝐑𝐍𝐂𝐒𝐒 」❦

☰ 𝐋𝐨𝐠𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧...ೃ ⸙
☰ 𝐋𝐨𝐠𝐠𝐞𝐝 𝐢𝐧...ೃ ⸙

Ano ba gusto mong malaman about me, mare?


For now,
MY MOOD, MY STORY.

I am not what I write, and all I write isn't me. I am not my poems. I am beyond words. It's not the mere words that will describe me, it's not the poems I make nor the stories I write.

ᴏᴘᴛɪ | ᴘᴇssɪ
····ᴍɪsᴛɪᴄ····

♑✨
  • JoinedSeptember 24, 2018
Stories by vijjjjjjj
Lost Souls with Gray Skies by SVG_PRNCSS
Lost Souls with Gray Skies
Life scares you away. It tells you to quit without any trying. Life shakes you down, and it whispers tornadoe...
ranking #570 in highschool See all rankings
The Certified Ghoster [COMPLETED] by SVG_PRNCSS
The Certified Ghoster [COMPLETED]
"Wow, ghoster! Mang-iiwan sa ere. Bigla-biglang nagpaparamdam tapos wala na ulit. Napakagaling! Palakpak...
ranking #168 in ghost See all rankings
Awe-inspiring Pages by SVG_PRNCSS
Awe-inspiring Pages
MOVE INTO THE AWE-INSPIRING PAGES BECAUSE EVERYBODY HAS A STORY THAT IS WORTH READING... ♡ 𝐏𝐀𝐆𝐄 𝟎𝟏 ⋆⋆⋆⋆...
ranking #243 in oneshotcollection See all rankings
2 Reading Lists