━━ 𝙰𝙻𝙴𝚇𝙰 𝙲𝙷𝙰𝚃𝙴𝙰𝚄𝙿𝙴𝚁𝚂 බ
𝖽𝖺𝗎𝗀𝗁𝗍𝖾𝗋 𝗈𝖿 𝖤𝗌𝗆𝖾𝗋𝖺𝗅𝖽𝖺 𝖺𝗇𝖽 𝖯𝗁𝗈𝖾𝖻𝗎𝗌 🍇꒱
𓏲⊹ 𝘀𝗵𝗲. 𝟣𝟫. 𝗿𝗲𝗯𝗲𝗹. 𝖼𝗁𝖾𝖾𝗋𝗅𝖾𝖺𝖽𝖾𝗋. 𝗻𝗶𝗰𝗲. ☄!!
¡ 𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗟𝘂𝗸𝗲 𝗯𝘆 𝟮𝗺𝗶𝗻 !
🏡: 𝗉𝗎𝗌𝗁𝗂. ‹ 𝖾𝗅𝗂 𝟹. 𝗆𝗈𝗆. 𝖽𝖺𝖽 𔘓


━━ 𝙻𝚄𝙺𝙴 𝙲𝙷𝙰𝚃𝙴𝙰𝚄𝙿𝙴𝚁𝚂 බ
𝗌𝗈𝗇 𝗈𝖿 𝖤𝗌𝗆𝖾𝗋𝖺𝗅𝖽𝖺 𝖺𝗇𝖽 𝖯𝗁𝗈𝖾𝖻𝗎𝗌 🍇꒱
𓏲⊹ 𝗵𝗲. 𝟣𝟫. 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿. 𝗇𝗂𝖼𝖾. 𝗴𝘂𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁 ☄!!
¡ 𝗼𝗹𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮 𝗯𝘆 𝟮𝗺𝗶𝗻 !
🏡: 𝗅𝖾𝗑𝗂𝖾. 𝗌𝖺𝗋𝖺𝗁. 𝗆𝗈𝗆. 𝖽𝖺𝖽 𔘓
  • 𝐷𝑒𝑚𝑖𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝐻𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑎𝑠 𝑓𝑐'𝑠 | 𝗰𝗿𝗲𝘄𝗥&𝗥
  • JoinedJune 22, 2021


Last Message
Royal_TwinsC Royal_TwinsC Mar 31, 2022 11:55PM
 #; /revivE¿Quién rolea? :3
View all Conversations