• • • • • • • • • • • • • • .·:*¨ ✘♚✘ ¨*:·. • • • • • • • • • • • • • • 
꧁ʜᴇʏ. ʜᴇʟʟᴏ. ʜɪ. ɪᴍ [ʀᴇᴅᴀᴄᴛᴇᴅ] ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ꧂
ᴡᴀᴛᴄʜɪɴɢ ᴅɪꜱɴᴇʏ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
|| 𝕊𝕙𝕖/𝕙𝕖𝕣 || 𝕃𝕖𝕠 || 𝔹𝕚 || 𝕆𝕝𝕕 𝔼𝕟𝕠𝕦𝕘𝕙 ||
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
✎ "ɪ ᴍᴀʏ ɴᴏᴛ ᴋɴᴏᴡ ᴍʏ ꜰʟᴏᴡᴇʀꜱ, ʙᴜᴛ ɪ ᴋɴᴏᴡ ᴀ
ʙ*ᴛᴄʜ ᴡʜᴇɴ ɪ ꜱᴇᴇ ᴏɴᴇ!"
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
✎ "ꜰʀᴀɴᴋʟʏ, ᴍʏ ᴅᴇᴀʀ, ɪ ᴅᴏɴᴛ ɢɪᴠᴇ ᴀ ᴅᴀᴍɴ."
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
✎ "ɪꜰ ʏᴏᴜʀᴇ ɢᴏᴏᴅ ᴀᴛ ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ɴᴇᴠᴇʀ
ᴅᴏ ɪᴛ ꜰᴏʀ ꜰʀᴇᴇ. "
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ʏᴏᴜʀ ᴘᴜʙʟɪᴄ ʟɪʙʀᴀʀʏ ꜰᴏʀ ʏᴏᴜʀ
ᴅᴀɪʟʏ ᴅᴏꜱᴇ ᴏꜰ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
  • On your mom and in your dad
  • JoinedFebruary 11, 2021
16 Reading Lists