*╔═══❖•ೋ° °ೋ•❖═══╗*
. . . 𝙸𝚍𝚘𝚕𝚒𝚜𝚑𝟽 𝚒𝚜 𝚖𝚢 𝚏𝚊𝚖𝚒𝚕𝚢 . . .
*╚═══❖•ೋ° °ೋ•❖═══╝*

The name's Mizu. Hajimemashite~♪

-------------------------
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
I will get Kazuha
  • Idolish7
  • JoinedMay 20, 2020


Last Message
Osama_Pudding Osama_Pudding Dec 31, 2020 04:56PM
Happy new year!!! ✨✨✨✨
View all Conversations

Story by ♕𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐮𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠♕
Tagged-? by Osama_Pudding
Tagged-?
Tagging still exists??!? I'm keeping this book cause someone might tag me again but I doubt it 🧍‍♀️
1 Reading List