මගේ කලින් account එකේ complete කතා 3ක් තියනවා...එකත් කැමාති නම් කියවන්න...
@Kaveesha_2005
BTS My Everything 💜️Learn something from everything❤️
Yoongi&Jimin🐈🐣 Taehyung& Jungkook🐯🐰 Namjoon&Jin🐹🐨 J-Hope&Girl Or Boy🐴🌸 Love Yourself💕
I'm Kaveesha
Nick Name-Madu You can call me Madhu😍
My Bias Yoongi
I'm Yoonmin And Taekook Shipper 💜️
BTS & ARMY FOREVER 🌎😊
  • BTS House❤️‍🔥
  • JoinedDecember 21, 2022


Last Message
Min-Yoonki2000 Min-Yoonki2000 Feb 18, 2023 01:32PM
Who Do I Love එකේ 1st Chapter එක published කරා ලමයී️
View all Conversations

Stories by Kaveesha💜️
Who Do I Love❤  by Min-Yoonki2000
Who Do I Love❤
"ම්-මට සමාවෙන්න මට තවත් ඔයා එක්ක ඉන්න බෑ...මන් ආදරේ වෙන කෙනෙක්ට" "මන් එක දන්නවා...මන් divorce...
ranking #13 in new See all rankings
Unknown Number [TK] ✅ by Min-Yoonki2000
Unknown Number [TK] ✅
Top-Tae Bottom-Kook Yoonmin❤️ Taekook ❤️ Namjin❤️ J hope×boy❤️ 🔞❤️‍🔥
ranking #1 in sinhala See all rankings
2 Reading Lists