در گرما منجمد شده ام، در درخشش هلیوس
گداخته در قلب تابستان های تهی شده
و حیات درخشانی که بی رمق می شود
و من موقرانه تعظیم میکنم...در وحشت!
  • چسبیده به زیر سنگ دسشویی ..
  • JoinedJune 18, 20213 Reading Lists