អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ ការអាន ការខមិន និងការvote💓ស្រលាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេញបេះដូង💕
ENJOY YOUR READING💋
  • JoinedJuly 7, 2021


Stories by CHI KOO
❣️ THE LOVE 💕 by MOCHI_MOCHIRY
❣️ THE LOVE 💕
ជុងគុក×ជីមីន សុខៗតុក្កតាដែលទិញមកប្រែក្លាយជាមនុស្ស ហើយបានលួចយកបេះដូងម៉ាហ្វៀលាក់មុខទៅបានយ៉ាងងាយ។ ជុងគុក:ឯងជាអ្ន...
ranking #57 in vhope See all rankings
📌NOTHING🎭 (ចប់) by MOCHI_MOCHIRY
📌NOTHING🎭 (ចប់)
Jungkook×Jmin Jungkook : អាក្មេងសំរាម Jimin : កុំប៉ះសំរាមទៀត ប្រយ័ត្នប្រឡាក់!
ranking #298 in jikook See all rankings
💍 MERMAID 🐬 (ចប់) by MOCHI_MOCHIRY
💍 MERMAID 🐬 (ចប់)
ជីមីន×ជុងគុក ជុងគុក: បងស្រលាញ់អូន មិនខ្វល់ថាអូនជាអ្វី ជីមីន:អូនជាម្ចាស់ជីវិតរបស់បង
ranking #254 in mermaid See all rankings
2 Reading Lists