𝙎𝙤𝙡𝙤 𝙚𝙨𝙘𝙧𝙞𝙗𝙤 𝙨𝙞 𝙚𝙨𝙩𝙤𝙮 𝙢𝙪𝙮 𝙞𝙣𝙨𝙥𝙞𝙧𝙖𝙙𝙖, 𝙨𝙤𝙮 𝙗𝙧𝙚𝙫𝙚 & 𝙤𝙧𝙞𝙜𝙞𝙣𝙖𝙡.
𝙬𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 80'𝙨. ⠈. ⠈. ⠈. ⠈. ⠈. ⠈. ⠈. ⠈ . ⠈. ⠈.⠈ೃೀ.⠈. ⠈.

✦•······················•✦•······················•✦

. ⠈. ⠈. ⠈. ⠈. ⠈. ⠈. ⠈. ⠈ . ⠈. ⠈.⠈ೃೀ.⠈. ⠈.
 • Buenos Aires
 • JoinedOctober 5, 2020Story by cande
𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙩𝙪𝙣𝙖𝙙𝙖🍒.                Ralph Macchio by Larusso_cars
𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙩𝙪𝙣𝙖𝙙𝙖🍒...
𝙉𝙤 𝙧𝙤𝙢𝙖𝙣𝙩𝙞𝙯𝙖𝙧 𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖. #RalphMacchio #karatekid #theoutsiders #cobrakai #teache...
1 Reading List