JAEMIN-ROCKSTAR

En la tarde respondo todo TT

somesunie

Reply

HOSHI-R0CKSTAR

ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ¡ ʟᴀ ᴄʀᴇᴡ ʀᴏᴄᴋꜱᴛᴀʀ 
                         ᴛᴇ ᴇꜱᴛᴀ ɪɴᴠɪᴛᴀɴᴅᴏ ᴀ ꜱᴜ 
                      "ɴɪᴋɪ ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ ᴘᴀʀᴛʏ". ! ˖˙ ៹
     
                ▭ׂ▬ׅ▭ׂ▬ׅ▭ׂ▬ׅ▭ׂ▬ׅ▭ׂ▬ׅ▭ׂ▬ׅ▭ׂ▬ׅ
     
     › Lugar: Libro de fiestas por Wheein.
     
     › Fecha: 9 de Diciembre del presente año.
     
               ▭ׂ▬ׅ▭ׂ▬ׅ▭ׂ▬ׅ▭ׂ▬ׅ▭ׂ▬ׅ▭ׂ▬ׅ▭ׂ▬ׅ
     
                                    ᕼOᖇᗩᖇIOS
     
     ᅟ⁤          ᴀʀɢᴇɴᴛɪɴᴀ, ᴄʜɪʟᴇ, ᴘᴀʀᴀɢᴜᴀʏ
                                      9:00 PM
                                      
                                    ᴠᴇɴᴇᴢᴜᴇʟᴀ
                                      8:00 PM
     
                             ᴄᴏʟᴏᴍʙɪᴀ, ᴇᴄᴜᴀᴅᴏʀ
                                      7:00 PM
     
                    ᴄᴏꜱᴛᴀ ʀɪᴄᴀ, ʜᴏɴᴅᴜʀᴀꜱ, ᴍᴇxɪᴄᴏ
                                      6:00 PM                      
     
     ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
     
     ᅟ⁤ᅟ⁤ᅟ⁤ᅟ⁤     ¡ Nᴏ ғᴀʟᴛᴇs, ʜᴏɴᴇʏ ! "

wky2o6jj

oaaaaaaaaaaaaaaaaa 
     
     me quitaron el celular y el iPad por una semana xq discutí feo con mi mamá :)
     so nos toca hablar por aca :(
     so sorry, love uuuuuuuu