„Żʏᴄɪᴇ-ᴢᴡʏᴋʟᴇ ᴡsᴢʏsᴛᴋᴏ ᴄᴏ ᴡ ɴɪᴍ ᴄɪᴇᴋᴀᴡᴇ ᴍɪᴊᴀ, ᴋɪᴇᴅʏ ᴊᴇsᴛᴇś ᴢᴀᴊᴇ̨ᴛʏ ʀᴏᴢᴡɪᴇsᴢᴀɴɪᴇᴍ ᴘʀᴀɴɪᴀ"


Z ᴢᴀᴡᴏᴅᴜ ʟᴇɴɪᴡᴀ ᴋʟᴜᴄʜᴀ ᴢ ɢᴀᴛᴜɴᴋᴜ ᴋʀᴏ́ʟɪᴋᴏ́ᴡ ᴋɪᴄᴀᴊᴀ̨ᴄʏᴄʜ ᴘᴏ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅᴢɪᴇ ɪ ᴢʀᴢᴇ̨ᴅᴢᴀ̨ᴄʏᴄʜ ᴛᴀᴋᴢ̇ᴇ ᴡ ᴛᴇᴊ ᴅᴢɪᴇʟɴɪᴄʏ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛᴜ. Hᴏʙʙɪsᴛʏᴄᴢɴɪᴇ ʀʏsᴏᴡɴɪᴋ ɪ ᴘɪsᴀʀᴢʏɴᴀ ᴘᴏᴄᴢᴀ̨ᴛᴋᴜᴊᴀ̨ᴄʏ+ɴɪᴇᴘᴜʙʟɪᴋᴜᴊᴀ̨ᴄʏ.

Sɪᴇᴅᴢᴇ̨ ᴡ ᴀɴɪᴍᴇ, ᴋᴛᴏ́ʀʏᴄʜ ɴɪᴇ ᴢʟɪᴄᴢᴇ̨, ᴄᴢʏᴛᴀᴍ ʀᴏᴍᴀɴsᴇ ᴘᴇᴌɴᴇ ʜᴜᴍᴏʀᴜ ɪ ᴄɪᴇᴘᴌᴀ, ʀᴢᴀᴅᴋᴏ ᴛʏᴋᴀᴍ sᴄɪ-ғɪ, ғᴀɴᴛᴀsʏ, ʜᴏʀʀᴏʀʏ ɪ ᴋʀʏᴍɪɴᴀᴌʏ-ᴍᴀᴍ ᴡʏsᴏᴋɪᴇ ᴡʏᴍᴀɢᴀɴɪᴀ ;) Pᴏ ᴢᴀ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅᴇᴍ ᴢᴀᴋᴏᴄʜᴀɴᴀ ᴡ ᴛᴡᴏ́ʀᴄᴢᴏśᴄɪ Bᴏʟᴇsᴌᴀᴡᴀ Pʀᴜsᴀ, J.R.R. Tᴏʟᴋɪᴇɴᴀ, Jᴏʀᴅᴀɴᴀ Pᴇᴛᴇʀsᴏɴᴀ ɪ Fɪᴏᴅᴏʀᴀ Dᴏsᴛᴏᴊᴇᴡsᴋɪᴇɢᴏ.

Lɪᴄᴢᴇ̨ ɴᴀ sᴛᴏsᴜɴᴋᴏᴡᴏ ᴍɪᴌᴇ ʀᴇʟᴀᴄᴊᴇ ᴢ ɪɴɴʏᴍɪ ᴜᴢ̇ʏᴛᴋᴏᴡɴɪᴋᴀᴍɪ, ᴀʟᴇ ᴊᴀᴋ ᴋᴀᴢ̇ᴅʏ ᴋʀᴏ́ʟɪᴋ ᴄᴢᴀsᴇᴍ ᴅᴢɪᴀʙɴᴇ̨ ᴡ ᴌᴀᴘᴇ̨ ʟᴜᴅᴢɪ, ᴋᴛᴏ́ʀᴢʏ ᴢᴀ ʙᴀʀᴅᴢᴏ sɪᴇ̨ ᴢʙʟɪᴢ̇ᴀ̨ ;D


„ᴅᴏʙʀᴇ ᴛᴏ ᴄᴏ ᴅᴏʙʀᴢᴇ ᴋᴏɴ́ᴄᴢʏ sɪᴇ̨ ᴅʟᴀ ᴍɴɪᴇ, ᴏʀᴀᴢ ᴛᴏ, ᴄᴏ ᴏsᴢᴄᴢᴇ̨ᴅᴢᴀ ᴍᴏᴊᴀ̨ ᴇɴᴇʀɢɪᴇ̨: ʟᴇɴɪsᴛᴡᴏ"
  • dziura w serze
  • JoinedJuly 10, 2020Story by ᴘᴏᴋʀᴇ̨ᴄᴏɴᴀ ᴋʟᴜᴄʜᴀ ᴘᴇᴌɴᴀ ᴇᴍᴏᴄᴊɪ ɪ ᴘʀᴢᴇᴋʟᴇɴ́sᴛᴡᴀ
ARTBOOK {Isami Aya} by Isami_Aya
ARTBOOK {Isami Aya}
jeden z wielu artbook'ów na tej stronie ale czytelnicy chyba nie narzekają. I mam 13 lat, więc to oczywiste ż...
ranking #273 in artysta See all rankings