ʕ•ᴥ•ʔ
ᴀʜᴏᴊ! ᴠɪ́ᴛᴇᴊ ɴᴀ ᴍᴇᴍ ᴘʀᴏғɪʟᴜ. ᴄᴏ ᴛᴇ̌ sᴇᴍ ᴘʀ̌ɪᴠᴀ́ᴅɪ́ ?
ᴊᴇ ᴍɪ 15 ʟᴇᴛ, ᴊsᴇᴍ ᴘʀᴜ̊ᴍᴇ̌ʀɴᴇ̌ ɪɴᴛᴇʟɪɢᴇɴᴛɴɪ́ ᴏsᴏʙᴀ ɴᴀ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅᴜ (ᴠ ʀᴀ́ᴍᴄɪ ᴍᴏᴢ̌ɴᴏsᴛɪ́ :ᴅ).
ᴍᴀ́ᴍ ʀᴀ́ᴅᴀ ᴄ̌ɪ́ɴsᴋᴇ́ ᴘᴏʟᴇ́ᴠᴋʏ ᴀ ᴋᴏʀ̌ᴇɴᴇ̌ɴᴀ́ ᴊɪ́ᴅʟᴀ. ᴍᴏᴊᴇ ᴏʙʟɪ́ʙᴇɴᴀ́ ʙᴀʀᴠᴀ ᴊᴇ ᴏʀᴀɴᴢ̌ᴏᴠᴀ́ ᴀ ᴏʙʟɪ́ʙᴇɴᴀ́ ᴄ̌ɪɴᴏsᴛ ᴊsᴏᴜ ᴋɴɪʜʏ... ᴀᴛ̌ ᴜᴢ̌ ᴊᴇᴊɪᴄʜ ᴄ̌ᴛᴇɴɪ́ ɴᴇʙᴏ ᴘsᴀɴɪ́.
ᴀ ᴠᴇ ᴢʙʏʟᴇ́ᴍ ᴠᴏʟɴᴇ́ᴍ ᴄ̌ᴀsᴇ sɪ ᴋʀᴇsʟɪ́ᴍ.

ᴛᴀᴋʏ ᴊsᴇᴍ ɪɴᴛʀᴏᴠᴇʀᴛ , ᴍɪʟᴜᴊɪ́ᴄɪ́ ᴛᴍᴜ ᴀ ᴛɪᴄʜᴏ a ᴍᴀ́ᴍ ʀᴀ́ᴅᴀ ᴠʏsᴏᴋᴀ́ ᴍɪ́sᴛᴀ, ɴᴀ ᴋᴛᴇʀʏ́ᴄʜ ʀᴀ́ᴅᴀ ʀᴇʟᴀxᴜᴊᴜ...
ɴᴇᴍᴀ́ᴍ ᴍᴏᴄ ᴋᴀᴍᴀʀᴀ́ᴅᴜ, ᴄᴏᴢ̌ ᴍɪ ᴀʟᴇ ᴠʏʜᴏᴠᴜᴊᴇ, ᴘʀᴏᴛᴏᴢ̌ᴇ sᴀᴍᴏᴛᴀ ᴀ ᴋʟɪᴅ ᴊsᴏᴜ ɴᴇ̌ᴋᴅʏ ᴠɪ́ᴄᴇ ɴᴇᴢ̌ ᴠɪ́ᴛᴀɴᴇ́.

ᴀ ᴘᴀ́ʀ ᴄɪᴛᴀ́ᴛᴜ̊ ɴᴀᴋᴏɴᴇᴄ:
ᴅᴏʙʀᴀ́ ᴘᴏᴠᴇ̌sᴛ ᴊᴇ ɴɪᴄᴏᴛɴᴀ́ ᴀ ᴠᴇʟᴍɪ ɴᴇsᴘʀᴀ́ᴠɴᴀ́ ᴘʀ̌ᴇᴅsᴛᴀᴠᴀ, ᴄ̌ᴀsᴛᴏ sᴇ ᴢɪ́sᴋᴀ́ ʙᴇᴢ ᴢᴀ́sʟᴜʜʏ ᴀ ᴢᴛʀᴀᴛɪ́ ʙᴇᴢ ᴠɪɴʏ

šᴛ̌ᴀsᴛᴇɴ ʙʏ́ᴛ ɴᴇᴜᴍɪ́š, ᴘʀᴏᴛᴏᴢ̌ᴇ ᴘᴏ ᴛᴏᴍ, ᴄᴏ ɴᴇᴍᴀ́š, sᴇ ᴢ̌ᴇɴᴇš, ᴀ ᴄᴏ ᴍᴀ́š, ɴᴀ ᴛᴏ ᴢᴀᴘᴏᴍɪ́ɴᴀ́š."

ʙʏ́ᴛ ʜᴏʀʟɪᴠʏ́ ᴘʀ̌ɪ́ʟɪš ᴊᴇ ᴠᴢ̌ᴅʏ ɴᴇʙᴇᴢᴘᴇᴄ̌ɴᴇ́.
  • JoinedApril 18, 2020Story by 𝓔𝓵𝓲𝓼𝓴𝓪 𝓔𝓿𝓪 𝓗.
Příběhy Želv Ninja (Pozastaveno)  by Eli3ka
Příběhy Želv Ninja (Pozastaveno)
Mé jméno je Leonardo. Žiji se svými bratry Michelangelem, Donatellem a Raphaelem. Za svůj život želvýho muta...
ranking #496 in fantasy See all rankings
1 Reading List