இ 𝐃𝐀𝐒𝐇𝐀🪐 ፧ ੈ✩‧₊
𝘀𝗵𝗲 / 𝗵𝗲𝗿. 𝖾𝗂𝗀𝗁𝗍𝖾𝖾𝗇. 𝗮𝘀𝗴𝗮𝗿𝗱𝗶𝗮𝗻. 𝗉𝗂𝗌𝖼𝖾𝗌.
𝗴𝗿𝘆𝗳𝗳𝗶𝗻𝗱𝗼𝗿. 𝗅𝗈𝗄𝗂 𝗅𝖺𝗎𝖿𝖾𝗒𝗌𝗈𝗇'𝗌 𝗐𝗂𝖿𝖾.

❝𝐼 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢, 𝑏𝑟𝑜𝑡𝘩𝑒𝑟, 𝑡𝘩𝑒 𝑠𝑢𝑛 𝑤𝑖𝑙𝑙
𝑠𝘩𝑖𝑛𝑒 𝑜𝑛 𝑢𝑠 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛.❞
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

᯽᎒ 𝐦𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥. 𝗍𝗐𝗂𝗅𝗂𝗀𝗁𝗍. 𝐡𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐩𝐨𝐭𝐭𝐞𝐫. 𝗍𝖾𝖾𝗇
𝗐𝗈𝗅𝖿. 𝐡𝐞𝐦𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐠𝐫𝐨𝐯𝐞. 𝗌𝗄𝗂𝗇𝗌. 𝐠𝐨𝐬𝐬𝐢𝐩 𝐠𝐢𝐫𝐥.
𝗌𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀𝖾𝗋 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀𝗌. 𝐭𝐮𝐚. 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝟩𝟢𝗌 𝗌𝗁𝗈𝗐. 𝐜𝐬𝐢.
𝗍𝗁𝖾 𝗆𝖾𝗇𝗍𝖺𝗅𝗂𝗌𝗍. 𝐠𝐡𝐨𝐬𝐭. 𝖽𝗂𝗋𝗍𝗒 𝖽𝖺𝗇𝖼𝗂𝗇𝗀.

♡⃕᎒ 𝐬𝐭𝐲𝐥𝐞𝐬. 𝗉𝖺𝗒𝗇𝖾. 𝐡𝐢𝐝𝐝𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧. 𝖽𝗈𝗐𝗇𝖾𝗒.
𝐩𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐬𝐨𝐧. 𝗌𝗄𝖺𝗋𝗌𝗀𝖺𝗋𝖽. 𝐬𝐭𝐚𝐧. 𝗁𝖾𝗆𝗌𝗐𝗈𝗋𝗍𝗁.
𝐞𝐯𝐚𝐧𝐬. 𝖽𝗈𝗋𝗆𝖺𝗇. 𝐝𝐞 𝐚𝐫𝐦𝐚𝐬. 𝗉𝖺𝗅𝗏𝗂𝗇. 𝐥𝐢𝐩𝐚.
𝗁𝖺𝖽𝗂𝖽. 𝐨𝐥𝐬𝐞𝐧. 𝗆𝖾𝗋𝖼𝗎𝗋𝗒. 𝐭𝐚𝐲𝐥𝐨𝐫. 𝗆𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇.


❥ 𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐀𝐂𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓 𝐖𝐄 𝐋𝐎𝐕𝐄
𝐓𝐎𝐌 𝐇𝐈𝐃𝐃𝐋𝐄𝐒𝐓𝐎𝐍 𝐀𝐍𝐃
𝐑𝐎𝐆𝐄𝐑 𝐓𝐀𝐘𝐋𝐎𝐑
  • 𝗔𝗦𝗚𝗔𝗥𝗗
  • JoinedJanuary 13, 2015Last Message
DashInTheSky DashInTheSky 2 hours ago
AHHHHH APROBÉ HISTORIA CON 10! Si ven que en mis fanfics empiezo a hacer referencias históricas como loca, es por eso. ✨
View all Conversations

Stories by 𝐃𝐀𝐒𝐇 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐊˚.༄
𝗔𝗖𝗖𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟𝗟𝗬 ↯ 𝘓𝘰𝘬𝘪 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦 by DashInTheSky
𝗔𝗖𝗖𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟𝗟𝗬 ↯ 𝘓𝘰𝘬�...
╏ ◍ 𝟬𝟬𝟬. 𝐀𝐂𝐂𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐀𝐋𝐋𝐘 ──── 𝘓𝘰𝘬𝘪 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦 𝖫𝗈𝗌 𝖺𝖼𝖼𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍𝖾𝗌 𝗉𝗎𝖾𝖽𝖾𝗇 𝖼𝖺...
ranking #22 in lokilaufeyson See all rankings
𝗢𝗡𝗟𝗬 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗟 ↯ 𝖤𝖽𝗐𝖺𝗋𝖽 𝖢𝗎𝗅𝗅𝖾𝗇 by DashInTheSky
𝗢𝗡𝗟𝗬 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗟 ↯ 𝖤𝖽𝗐𝖺𝗋𝖽...
╏ ◍ 𝟬𝟬𝟬. 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐀𝐍𝐆𝐄𝐋 ──── 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥 𝘊𝘶𝘭𝘭𝘦𝘯 𝖢𝗎𝖺𝗇𝖽𝗈 𝗅𝖺 𝗅𝖾𝗒𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗌𝖾 𝖼𝗎�...
ranking #401 in vampiros See all rankings
¹𝗣𝗥𝗢𝗠𝗜𝗦𝗘𝗦 ↯ 𝖫𝗈𝗄𝗂 𝖫𝖺𝗎𝖿𝖾𝗒𝗌𝗈𝗇 by DashInTheSky
¹𝗣𝗥𝗢𝗠𝗜𝗦𝗘𝗦 ↯ 𝖫𝗈𝗄𝗂 𝖫𝖺�...
╏ ◍ 𝟬𝟬𝟭. 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐈𝐒𝐄𝐒 ─── 𝘓𝘰𝘬𝘪 𝘓𝘢𝘶𝘧𝘦𝘺𝘴𝘰𝘯 𝖢𝗎𝖺𝗇𝖽𝗈 𝖾𝗅 𝖽𝗂𝗈𝗌 𝖽𝖾𝗅 𝖾𝗇𝗀𝖺𝗇̃�...
ranking #104 in asgard See all rankings