ලස්සනම කතා පටන් ගන්නෙ හිතන්නෙවත් නැති පරිච්ඡේද වල!!❤
Yizhan shipper 😊
BJYX 💚❤💛JOBBY
🥺QUEEN OF ANGEST..
  • JoinedAugust 1, 2021Last Message
DEESHAPONNAMPERUMAGE DEESHAPONNAMPERUMAGE Dec 09, 2023 09:28AM
කතාව දැම්මා.....I just published "59" of my story "මයුර නිම්න(YIZHAN )". https://www.wattpad.com/1403611277?utm_source=android&utm_medium=profile&utm_content=share_published&wp_page=create_on_publis...
View all Conversations

Stories by ජොබී 🖤
මයුර නිම්න🦚🦚💐(YIZHAN ) by DEESHAPONNAMPERUMAGE
මයුර නිම්න🦚🦚💐(YIZHAN )
කැලෙ ඇතුලෙම පරවෙනවා බන් හුගක් මල් ජාති.....!
ranking #27 in music See all rankings
DEAR CHOCOLATE BOX🐺🌒🌔🌜️ by DEESHAPONNAMPERUMAGE
DEAR CHOCOLATE BOX🐺🌒🌔🌜️
අජුස්සි........... ඔයා මට තවමත් ආදරේයිද......?
ranking #835 in fiction See all rankings
-UNHEARD VOICES -(K&H P2) by DEESHAPONNAMPERUMAGE
-UNHEARD VOICES -(K&H P2)
මං අහන්නෙ...ඔයාට හිතක් පපුවක් තිබුනද මාව එතන දාල එන්න.....?? අච්චර කෑ ගහනකොට .......
ranking #24 in dead See all rankings
4 Reading Lists

BTS