sᴀʏ sᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ʙᴀʙᴇ.

ᴏʜ ᴡᴇʟʟ ʜᴇʟʟᴏ ᴛʜᴇʀᴇ, ᴊᴜsᴛ ᴀ ʏᴏᴜɴɢ ɢɪʀʟ ᴡʜᴏ ʟᴏᴠᴇs ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴋ-ᴅʀᴀᴍᴀ, sɪɴɢ, ᴅᴀɴᴄᴇ ᴀɴᴅ ᴡᴀɴᴛs ᴛᴏ ʙᴇ ᴀ ᴀɴ ᴅʀᴀᴡɪɴɢ ᴀʀᴛɪsᴛ, sᴏᴍᴇᴅᴀʏ. ɪ ᴀᴍ ᴀ ᴡᴀɴɴᴀʙᴇ ᴡʀɪᴛᴇʀ, ᴀɴᴅ ᴀɴ ᴀᴠɪᴅ ʀᴇᴀᴅᴇʀ.

ɪ ʟᴏᴠᴇ ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ, ᴘʀɪᴅᴇ ᴀɴᴅ ᴘʀᴇᴊᴜᴅɪᴄᴇs, ɪᴛ, ᴀɴᴅ ᴍʏ ғᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ ᴀᴜᴛʜᴏʀ ɪs sᴛᴇᴘʜᴇɴ ᴋɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴏᴛʜᴇʀs.

ɪ ʜᴀᴛᴇ ᴛᴏxɪᴄ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴀɴᴅ ɪ'ᴍ ᴛʀʏɪɴɢ ᴛᴏ ɢᴇᴛ ᴀᴡᴀʏ ғʀᴏᴍ sᴏᴄɪᴀʟ ᴍᴇᴅɪᴀ, ʙᴜᴛ ɪ'ᴍ ɴᴏᴛ ᴀ ɴᴇʀᴅ ᴇɪᴛʜᴇʀ.

sᴛᴏʀɪᴇs:

-ᴛʜᴇ ʜɪᴅᴅᴇɴ ᴅᴇsɪʀᴇ [ʙᴏᴏᴋ 1- 3] (sᴛɪʟʟ ᴡᴏʀᴋɪɴɢ)
-ᴘsʏᴄʜᴏʟᴏɢɪᴄᴀʟ ʟᴏᴠᴇ (ᴠɪʟʟᴀɴᴜᴇᴠᴀ sᴇʀɪᴇs 1) (ᴏɴ-ɢᴏɪɴɢ)
-ᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ ᴋ (ʜɪᴀᴛᴜs)

New - FACEBOOK PAGE (Sali na readers, PM me if you're not join)

Link: https://www.facebook.com/groups/3507819775896430/?ref=share

New - Dummy Facebook account (I will show my face in the right time, right place, my love. Lol)

Search: Mimie Ong
  • Into the Unknown
  • JoinedMay 13, 2018Last Message
Cattiene Cattiene Sep 26, 2020 12:24PM
I'm so fucking sad kapag gabi. Hindi ko rin alam siguro dahil lulubog na naman ang araw. Pakiramdam ko ay napakadilim ng lahat, hindi makulay ang mundo. Ngunit ako ay lubos na naguguluhan. Kaya ko ba...
View all Conversations

Stories by Cat
The Hidden Desire [Book 1-3] by Cattiene
The Hidden Desire [Book 1-3]
on-going
ranking #71 in cousin See all rankings
Psychology Love (Villanueva Series 1) by Cattiene
Psychology Love (Villanueva Series...
on-going | soon to be completed
ranking #671 in hate See all rankings
2 Reading Lists