𝐀𝐦𝐲 𝐊𝐚𝐫𝐞𝐧 𝐍𝐨𝐭𝐭 // 19

"Theodore Nott's sister"
  • ʙɪᴛᴄʜᴇꜱ ᴛʜᴇʏ ᴄᴏᴍᴇ, ᴛʜᴇʏ ɢᴏ
  • JoinedMay 14, 2022Story by 𝔸𝕞𝕪
𝘋𝘪𝘦𝘵 𝘔𝘰𝘶𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯 𝘋𝘦𝘸 | 𝘛𝘢𝘨𝘳𝘢𝘮'𝘴 by Amy_nott
𝘋𝘪𝘦𝘵 𝘔𝘰𝘶𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯 𝘋𝘦𝘸 |...
𝐓𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐟𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐢𝐬𝐭𝐞-
ranking #8 in tangram See all rankings