ආයුබෝවන් (āyubōvan)

🌴Welcome to the official profile for Sri Lanka🌴

If you are a fellow Sri Lankan reader or you have an interest in this marvelous island please don't hesitate to follow us :)

We compile reading lists so please send in your entries by filling this following form.

https://forms.gle/WzPazA1J39Zca5n46

Keep an eye out for the awesome competitions we throw and stand a chance win a cool sticker and a place for your book in the 'Winner's Journal'

If you have any queries please don't hesitate to drop us a message
  • Sri Lanka
  • JoinedJune 21, 2018


Last Message
AmbassadorsLK AmbassadorsLK Apr 06, 2020 01:39PM
Hi, Submissions to join the Ambassador program's next batch of training in mid-June will be closing at the end of May. So, if you're interested in joining training please do get your submission in s...
View all Conversations

Stories by Wattpad Sri Lanka
The Islander 🌴 by AmbassadorsLK
The Islander 🌴
Hello there! Welcome to the 2018 edition of the islander! This is where the profile posts our newest contests...
Policies and Safety of Wattpad(වොට්පෑඩ් හි ප්‍රතිපත්ති සහ ආරක්‍ෂිත නියමයන් ) by AmbassadorsLK
Policies and Safety of Wattpad(වොට...
This is where you can find Policies and Safety terms of Wattpad. වොට්පෑඩ් හි ප්‍රතිපත්ති සහ ආරක්‍ෂිත නියමයන්...
2 Reading Lists