ආයුබෝවන් (āyubōvan)

🌴Welcome to the official profile for Sri Lanka🌴

If you are a fellow Sri Lankan reader or you have an interest in this marvelous island please don't hesitate to follow us :)

We compile reading lists so please send in your entries to srilankaKingRavana@gmail.com using the form in 'The Islander' found on our page.

Keep an eye out for the awesome competitions we throw and stand a chance win a cool sticker and a place for your book in the 'Winner's Journal'

If you have any queries please don't hesitate to drop us a message
  • Sri Lanka
  • JoinedJune 21, 2018


Last Message
AmbassadorsLK AmbassadorsLK Oct 02, 2019 05:06PM
7)නියෝජිතයෙකු හෝ ප්‍රකාශන ආයතනයක ක්‍රියාවලිය සහ ඔවුන්ගේ එකඟතා කොන්දේසි ඔබ හොඳින් වටහාගෙන ඇති බවට වග බලා ගන්න.8) ප්‍රකාශන හිමිකම, බෙදා හැරීමේ අයිතිවාසිකම් ආදිය මෙයට ඇතුළත් නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා නොවේ...
View all Conversations

Story by Wattpad Sri Lanka
The Islander 🌴 by AmbassadorsLK
The Islander 🌴
Hello there! Welcome to the 2018 edition of the islander! This is where the profile posts our newest contests...
ranking #58 in readinglists See all rankings
1 Reading List