꒱࿐˚.*ೃ 𝗹𝗶𝘇
𝗌𝗁𝖾/𝗍𝗁𝖾𝗒. 𝗉𝖺𝗇. 𝘁𝗮𝗸𝗲𝗻. 𝗀𝖾𝗆𝗂𝗇𝗂. 𝟧𝗍𝖾𝖾𝗇.
𝗳𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁. 𝗆𝗂𝗅𝖾𝗌 𝖿𝖺𝗂𝗋𝖼𝗁𝗂𝗅𝖽 𝗅𝗎𝗏𝖻𝗈𝗍. 𝗯𝗺𝗳.
𝗵𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗽𝗼𝘁𝘁𝗲𝗿. 𝗌𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀𝖾𝗋 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀𝗌. 𝗶𝘁 𝟭&𝟮.
𝗶 𝗮𝗺 𝗮 𝗵𝘂𝗴𝗲 𝘀𝗶𝗺𝗽 𝗳𝗼𝗿 𝗳𝗶𝗻𝗻 𝘄𝗼𝗹𝗳𝗵𝗮𝗿𝗱.

❪ 𝘄𝗶𝗳𝗲 ❫ ━ @-gaspsingay
❪ 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 ❫ - @-simpforbandmates
❪ 𝗯𝗮𝗰𝗸𝘂𝗽 ❫ - @-hmusink
  • 𝗉𝗎𝗅𝗅𝗂𝗇𝗀 𝖺 𝗌𝗍𝖺𝗇𝗅𝖾𝗒 𝗎𝗋𝗂𝗌
  • JoinedOctober 25, 2020Last Message
-hmufairchild -hmufairchild Mar 14, 2021 06:12AM
i have a dilemma... which ship is better : eddie x richie or mike x will.... reddie or byler? help me !!
View all Conversations

Stories by 𝗠𝗜𝗟𝗘𝗦’ 𝗬/𝗡
𝗯𝗮𝗱 𝗯𝗹𝗼𝗼𝗱, 𝗆𝗂𝗅𝖾𝗌 𝖿𝖺𝗂𝗋𝖼𝗁𝗂𝗅𝖽 by -hmufairchild
𝗯𝗮𝗱 𝗯𝗹𝗼𝗼𝗱, 𝗆𝗂𝗅𝖾𝗌 𝖿𝖺...
❝ 𝗧𝗘𝗟𝗟 𝗠𝗘, 𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗗𝗢 𝗬𝗢𝗨 𝗦𝗘𝗘 ❞ • ₊°✧︡˗ˏ 𝗜𝗡 𝗪𝗛𝗜𝗖𝗛, 𝗍𝗐𝗈 𝖾𝗇𝖾𝗆𝗂𝖾𝗌 𝖻𝖾𝖼𝗈𝗆𝖾 �...
𝗻𝗼 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀, 𝖿𝗂𝗇𝗇 𝗐. 𝗂𝗆𝖺𝗀𝗂𝗇𝖾𝗌 by -hmufairchild
𝗻𝗼 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀, 𝖿𝗂𝗇𝗇...
❝ 𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗧 𝗢𝗙 𝗠𝗘 𝗜𝗦 𝗗𝗬𝗜𝗡𝗚 ❞ • ₊°✧︡˗ˏ 𝗜𝗡 𝗪𝗛𝗜𝗖𝗛, 𝗅𝗂𝗓 𝗐𝗋𝗂𝗍𝖾𝗌 𝗂𝗆𝖺𝗀𝗂𝗇𝖾𝗌 𝖺𝗇...