જ ✾ 

° ♡ • ➵ ✩ ◛ °

彡 ❀

↶*ೃ✧˚. ❃ ↷ ˊ-

𝘵𝘩𝘦𝘺/𝘵𝘩𝘦𝘮 - 𝘧𝘪𝘭𝘪𝘱𝘪𝘯𝘰 - 𝘴𝘤𝘰𝘳𝘱𝘪𝘰

╰┈➤ 𝘴𝘵𝘺𝘥𝘪𝘢, 𝘤𝘭𝘦𝘹𝘢, 𝘣𝘳𝘪𝘵𝘵𝘢𝘯𝘢 𝙡𝙤𝙫𝙚𝙗𝙤𝙩

𝙛𝙖𝙫𝙤𝙧𝙞𝙩𝙚 𝙩𝙫 𝙨𝙝𝙤𝙬𝙨 𝙖𝙩𝙢
𝘵𝘩𝘦 100. 𝘵𝘦𝘦𝘯 𝘸𝘰𝘭𝘧. 𝘨𝘭𝘦𝘦. 𝘢𝘵𝘺𝘱𝘪𝘤𝘢𝘭. 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘨𝘪𝘳𝘭. 𝘮𝘰𝘥𝘦𝘳𝘯 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘺. 𝘨𝘰𝘴𝘴𝘪𝘱 𝘨𝘪𝘳𝘭. 𝘨𝘪𝘭𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘨𝘪𝘳𝘭𝘴. 𝘵𝘩𝘦 𝘷𝘢𝘮𝘱𝘪𝘳𝘦 𝘥𝘪𝘢𝘳𝘪𝘦𝘴. 𝘵𝘰. 𝘭𝘦𝘨𝘢𝘤𝘪𝘦𝘴. 𝘷𝘪𝘤𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰𝘶𝘴. 𝘫𝘢𝘵𝘱. 𝘵𝘶𝘢. 𝘤𝘢𝘰𝘴.

𝘴𝘵𝘺𝘥𝘪𝘢. 𝘤𝘭𝘦𝘹𝘢. 𝘤𝘢𝘻𝘻𝘪𝘦. 𝘴𝘤𝘢𝘭𝘭𝘪𝘴𝘰𝘯. 𝘣𝘳𝘪𝘵𝘵𝘢𝘯𝘢. 𝘭𝘪𝘯𝘤𝘵𝘢𝘷𝘪𝘢. 𝘧𝘢𝘣𝘦𝘳𝘳𝘺. 𝘫𝘰𝘳𝘪. 𝘩𝘢𝘯𝘥𝘺. 𝘥𝘦𝘭𝘦𝘯𝘢. 𝘩𝘰𝘴𝘪𝘦. 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘤𝘰𝘳𝘱. 𝘬𝘢𝘳𝘢𝘮𝘦𝘭. 𝘣𝘦𝘤𝘩𝘭𝘰𝘦. 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘢𝘳𝘬𝘦. 𝘭𝘪𝘵𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪. 𝘴𝘦𝘳𝘦𝘯𝘢𝘵𝘦. 𝘮𝘦𝘳𝘥𝘦𝘳.

𝘄𝗵𝗼 𝗶 𝘀𝘁𝗮𝗻:
𝘢𝘭𝘺𝘤𝘪𝘢 𝘫𝘢𝘴𝘮𝘪𝘯, 𝘯𝘢𝘺𝘢 𝘮𝘢𝘳𝘪𝘦, 𝘥𝘺𝘭𝘢𝘯 𝘰'𝘣𝘳𝘪𝘦𝘯, 𝘮𝘦𝘭 𝘣𝘦𝘯𝘸𝘢, 𝘬𝘢𝘺𝘭𝘦𝘦 𝘣𝘳𝘺𝘢𝘯𝘵, 𝘥𝘢𝘯𝘪𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘳𝘰𝘴𝘦, 𝘥𝘪𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘢𝘨𝘳𝘰𝘯, 𝘭𝘪𝘯𝘥𝘴𝘦𝘺 𝘮𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯, 𝘤𝘩𝘳𝘪𝘴 𝘸𝘰𝘰𝘥, 𝘣𝘭𝘢𝘬𝘦 𝘭𝘪𝘷𝘦𝘭𝘺, 𝘴𝘢𝘳𝘢𝘩 𝘩𝘺𝘭𝘢𝘯𝘥, 𝘭𝘪𝘻 𝘨𝘪𝘭𝘭𝘪𝘦𝘴, 𝘰𝘭𝘪𝘷𝘪𝘢 𝘳𝘰𝘥𝘳𝘪𝘨𝘰, 𝘵𝘢𝘺𝘭𝘰𝘳 𝘴𝘸𝘪𝘧𝘵, 𝘢𝘳𝘪𝘢𝘯𝘢 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦
  • cryin bc lexa's dead
  • JoinedNovember 27, 2020Last Message
-brvttqna -brvttqna Oct 26, 2021 03:33PM
I JUST READ BREAKING BERRY. traumatized rn.
View all Conversations

10 Reading Lists