╭┈─────── ೄྀ࿐ ˊˎ-
╰┈➤ ❝ 𝐌𝐘 𝑻𝑯𝑰𝑮𝑯𝑺 𝐀𝐑𝐄 𝐓𝐎𝐎 𝐒𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐅𝐎𝐑 𝐘𝐎𝐔 𝑯𝑼𝑴𝑨𝑵 ! ❞

▃▃▃▃▃▃▃▃ ☽ ▃▃▃▃▃▃▃▃

𝑰'𝑴 𝑮𝑶𝑵𝑵𝑨 𝑯𝑨𝑽𝑬 𝑨 𝑳𝑰𝑳
𝑻𝑬𝑨 𝑷𝑨𝑹𝑻𝒀 𝑰𝑵 𝑯𝑬𝑳𝑳
𝑨𝑵𝑫 𝒀𝑶𝑼 ' 𝑹𝑬 𝑵𝑶𝑻 𝑰𝑵𝑽𝑰𝑻𝑬𝑫 ➷

▓▓▓▓████████████▓▓▓▓
▁▁▁▁▁▁▁╳ ☟ ╳ ▁▁▁▁▁▁▁


☽ 𝑨 𝑴 𝑰 𝑹 𝑨 ✞
══════
𝒂 𝑩𝑨𝑺𝑻𝑨𝑹𝑫 𝒄𝒉𝒊𝒍𝒅 𝒐𝒇 𝒂 𝒊𝒏𝒄𝒖𝒃𝒖𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒂 𝒘𝒊𝒕𝒄𝒉
══════

𝒏𝒐𝒘 𝒉𝒂𝒔 𝒂𝒏 𝒂𝒅𝒅𝒊𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒉𝒐𝒃𝒃𝒚
𝒐𝒇 𝒑𝒍𝒂𝒚𝒊𝒏𝒈 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒕𝒉𝒆
𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕𝒔 𝒐𝒇 𝒇𝒐𝒐𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒍𝒔𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼𝑆𝐻𝐼𝑃𝑆
▁▁▁▁▁▁▁

࿐↷ @-RATTLER-
❝ 𝙤𝙣𝙚 𝙤𝙛 𝙝𝙚𝙡𝙡 𝙤𝙛 𝙖 𝙜𝙪𝙣𝙨𝙡𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧 𝙝𝙚 𝙞𝙨 ~ ❞


✞
__________________ ׂׂૢ་༘࿐
┊ ⋆ ┊ . ┊ ┊
┊ ┊⋆ ┊ . ༝
┊ ┊ ⋆˚     
✧. ┊     
⋆
 • ╳ 𝙤𝙘 𝙖𝙘𝙘 // 𝙣(𝙨𝙛𝙬) 𝙩𝙝𝙚𝙢𝙚𝙨 𝙞𝙣𝙘𝙡𝙪𝙙𝙚𝙙 ╳
 • JoinedApril 15, 2020


Last Message
-WICKEDISM- -WICKEDISM- Jul 31, 2021 04:18AM
I  fxckin hate loud noises... 
View all Conversations

Stories by 𝑫𝑹𝑬𝑹𝒀𝑵
𝟮𝗗 𝗣𝗔𝗥𝗔𝗗𝗜𝗦𝗘 ᵒᶜ ᵇᵒᵒᵏ by -WICKEDISM-
𝟮𝗗 𝗣𝗔𝗥𝗔𝗗𝗜𝗦𝗘 ᵒᶜ ᵇᵒᵒᵏ
══════✩══════
✞   𝙏𝙃𝙊𝙏 𝘽𝙄𝘽𝙇𝙀 ᵐᵉˢˢᵃᵍᵉᵇᵒᵃʳᵈ by -WICKEDISM-
✞ 𝙏𝙃𝙊𝙏 𝘽𝙄𝘽𝙇𝙀 ᵐᵉˢˢᵃᵍᵉᵇ...
═══════════ 𝙖 𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙘𝙖𝙣 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙖𝙘𝙩 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙖𝙢𝙞𝙧𝙖 𝙞 𝙙𝙤 𝙬𝙖𝙧𝙣 𝙩𝙝...
𝑺𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮𝑬 𝑳𝑶𝑽𝑬 ❦ by -WICKEDISM-
𝑺𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮𝑬 𝑳𝑶𝑽𝑬 ❦
𝑀𝑦𝑡ℎ𝑖𝑐𝑎𝑙 / 𝐹𝑜𝑙𝑘𝑙𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑜𝑛𝑒 𝑠ℎ𝑜𝑡𝑠 . 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑒𝑣�...