──────── *ೃ  ‍୨ 𝗐 𝖾 𝗅 𝖼 𝗈 𝗆 𝖾. ୧

𝐁𝐄𝐋˚◞♡ ⃗*ೃ༄

𝗌𝖼𝗈𝗋𝗉𝗂𝗈. 𝗁𝗂𝗌𝗉𝖺𝗇𝗂𝖼. 𝗌𝗁𝖾/𝗁𝖾𝗋. 𝗄𝖺𝗂 𝗉𝖺𝗋𝗄𝖾𝗋 𝖾𝗇𝗍𝗁𝗎𝗌𝗂𝖺𝗌𝗍.
𝗁𝗎𝖿𝖿𝗅𝖾𝗉𝗎𝖿𝖿. 𝗍𝗏𝖽. 𝗍𝗈. 𝗌𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀𝖾𝗋 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀𝗌. 𝖾𝗎𝗉𝗁𝗈𝗋𝗂𝖺.
𝗁𝖺𝗋𝗋𝗒 𝗉𝗈𝗍𝗍𝖾𝗋. 𝖼𝗋𝗂𝗆𝗂𝗇𝖺𝗅 𝗆𝗂𝗇𝖽𝗌. 𝗍𝖾𝖾𝗇 𝗐𝗈𝗅𝖿. 𝗁𝖺𝗋𝗋𝗒
𝗌𝗍𝗒𝗅𝖾𝗌. 𝖼𝗁𝗋𝗂𝗌 𝗐𝗈𝗈𝖽. 𝗉𝗁𝗈𝖾𝖻𝖾 𝗍𝗈𝗇𝗄𝗂𝗇. 𝖺𝗅𝖾𝗑𝖺 𝖽𝖾𝗆𝗂𝖾.
𝖽𝖺𝗇𝗂𝖾𝗅 𝗌𝗁𝖺𝗋𝗆𝖺𝗇.» [𝗰𝗮𝗻𝘆𝗼𝗻 𝗺𝗼𝗼𝗻] «
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ 𝟭:𝟱𝟱 ─〇───── 𝟯:𝟭𝟮
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

──────── *ೃ
  • #𝖻𝗅𝖺𝖼𝗄𝗅𝗂𝗏𝖾𝗌𝗆𝖺𝗍𝗍𝖾𝗋
  • JoinedJanuary 19, 2019Last Message
-HERETIC -HERETIC 2 hours ago
coraline icon for halloween : )
View all Conversations

Story by 𝔎
𝐄𝐋𝐘𝐒𝐈𝐀𝐍¹, klaus mikaelson by -HERETIC
𝐄𝐋𝐘𝐒𝐈𝐀𝐍¹, klaus mikaelson
˖⋆࿐໋₊ ❝ɪ ᴀᴍ ᴘʀᴏғᴏᴜɴᴅʟʏ ᴇɴᴄʜᴀɴᴛᴇᴅ ʙʏ ᴛʜᴇ ғʟᴏᴡɪɴɢ ᴄᴏᴍᴘʟᴇxɪᴛʏ ᴏғ ʏᴏᴜ. ❞ 𝚔𝚕𝚊𝚞𝚜 𝚡 𝚏𝚎𝚖 𝚘𝚌! 𝚝𝚟𝚍 𝚜3-4
ranking #115 in sad See all rankings