Đại tiểu thư...
By PemPemPemPem
71.6K
383
147
 • Romance
 • cườngnữ
 • già
 • huyen
 • lam
 • mapháp
 • npcđ
 • pjp0pjmpjm
 • thu
 • tieu
 • xuyenqua
 • đại

Description

Mang theo trò chơi lý cực phẩm trang bị sủng vật, một khi xuyên qua, nàng trở thành Lục gia tối không nên thân đại tiểu thư. Bị tộc nhân khinh thị, bị yêu thích tình nhân vứt bỏ, bị trong nhà thiên thất ám hại, nàng bị tước đoạt kế thừa gia vị quyền lợi, càng bị phân phối đến biên cảnh tiểu quận! Nhưng lúc này nàng sớm không phải lúc trước cái kia vô năng đại tiểu thư, thần khí thần thú nơi tay, thiên hạ có gì e ngại cũng? Nàng trữ hàng binh lực, tụ tập tài phú, càng quảng giao thiên hạ anh hào! Nàng thượng sơn hạ hải, càng thuyết phục rất nhiều Ma Thú thánh thú! Làm nàng lấy mạnh mẽ khí thế quét ngang toàn bộ đại lục, ai lại nhận biết nàng là lúc trước cái kia buồn cười Lục gia đại tiểu thư? Hắn, Tần Quốc vương tử, phúc hắc tiểu chính thái, phẫn trư ăn con hổ, ở một vòng luân va chạm giao phong trung, lại như thế nào luân hãm thân tâm? Hắn, ác ma chi tử, sát phạt thiên hạ, vô tâm vô tình không muốn, một hồi tranh đoạt, trải qua đánh nhau, vì sao hắn kia đóng băng thế giới liền bắt đầu lộ ra sáng lạn quang mang đến? Hắn, nô lệ tràng thượng cứu mỹ nam tử, rõ ràng võ nghệ cao siêu, lại như thế nào lưu lạc thành thấp nhất chờ nô lệ, đối mặt của nàng cứu thục, vì sao tâm loạn như ma? Còn có hắn! Còn có hắn.

Đại tiểu thư giá lâm

Continue Reading on Wattpad
Đại ti...
by PemPemPemPem
71.6K
383
147
Wattpad