Phản ứng hóa...
By VirgoEXOL
9.4K
917
52
  • Fanfiction
  • xiuchen

Description

Hydro + Oxi = Hỗn hợp nổ ?! Một Kim MinSeok, một Kim JongDae, hai tính cách trái ngược, khi gặp nhau sẽ tạo nên một 'vụ nổ lớn'...

[GTNV 1] ĐÀN ANH HYDRO

Continue Reading on Wattpad
Phản ư...
by VirgoEXOL
9.4K
917
52
Wattpad