Trùng Sinh Mỹ Th...
By haonguyet1605
43.4K
343
31
  • Romance
  • hiendai
  • trongsinh

Description

Hai mươi hai tuổi, nàng nguyên phải là Cố gia kế thừa giả như một nhân tuyển, lại chịu khổ hãm hại, lang đang bỏ tù, hủy tẫn thanh danh sau chết thảm. Z thị trăm năm danh môn Cố gia cùng Trương gia một đêm gian cửa nát nhà tan, bấp bênh. Đến tử kia một khắc, Cố Mi Sinh mới rột cuộc minh bạch: Cốt nhục tình thân đều là độc; Cái gọi là thiên tai tai họa bất ngờ đều là có ý định bởi vì! Việc nặng một đời, nàng quyết định theo [ thánh kinh hiệp ước xưa ] lời nói:“Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, lấy thủ hoàn thủ, lấy chân còn chân.”

Trùng Sinh Mỹ Thê Danh Viện - Cố Mộng Hiểu

Continue Reading on Wattpad
Trùng Si...
by haonguyet1605
43.4K
343
31
Wattpad