အခ်စ္င?...
By YunjaeminCassiopeia
33.5K
2.2K
71
  • Fanfiction
  • angst
  • language
  • myanmar
  • tvxq
  • yaoi
  • yunjae

Description

ဘ၀တေလွ်ာက္လံုးမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိတဲ႕အရာနဲ႕ တခါမွာထိေတြ႕ခြင္႕မရွိခဲ႕တဲ႕ေကာင္ေလး.. အခ်စ္ငတ္သူ ေကာင္ေလးကိုခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြနဲ႕လံုျခံဳျခင္းေတြကိုေပးႏုိင္မယ့္သူကဘယ္မွာပါလဲ..

Part 1 ေန႕တစ္ေန႕ရဲ႕အစ

Continue Reading on Wattpad
အခ်...
by YunjaeminCassiopeia
33.5K
2.2K
71
Wattpad