කඳුළැල?...
By JO7JJJ
39.9K
10.8K
4.3K
  • Non-Fiction
  • family
  • homophobic
  • sisterbrother

Description

'ඔයා හැමදාම නංගි ගැනම බල බල හිටියොත් ඔයාට බඳින්න කෙල්ලෙක්වත් නැති වෙයි මිනිරු.' සහේෂ්ගේ වදන් මගේ හදවත පසාරු කරගෙන යන්නාක් වැනිය. 'මට කෙල්ලෙක් එපා. මට නංගිව වටිනවා.' මම කීවේ සහේෂ්ගේ අතේ තිබුණු වතුරු වීදුරුව දෙසට බැල්මක් හෙළමිනි. 'උඹට මං ඉන්නවා මොක නැති වුණත්.' started date - 2022 / 02 / 12

කඳුළැලි - 01

Continue Reading on Wattpad
කඳු...
by JO7JJJ
39.9K
10.8K
4.3K
Wattpad