[3] sippy cup
By chifuyusbabyy
1.6K
241
112
 • Fanfiction
 • crybaby
 • dong
 • martinez
 • melanie
 • nakamoto
 • nct
 • nct127
 • nct2018
 • oneshot
 • sicheng
 • sippycup
 • winwin
 • yuta
 • yuwin

Description

❝¿cuánto más vas a evitar la realidad, sicheng?❞ ❁[03] ᴅᴇ ʟᴀ sᴇʀɪᴇ ᴅᴇ ᶜʳʸ ᵇᵃᵇʸ ❁[ᴏs] ❁ʏᴜᴡɪɴ; ɴᴄᴛ ❁1986 ᴘᴀʟᴀʙʀᴀs. ❁ ʟᴏs ᴏs ɴᴏ ᴛɪᴇɴᴇɴ ᴏʀᴅᴇɴ, ᴘᴜᴇᴅᴇɴ ʟᴇᴇʀʟᴏs ᴄᴏᴍᴏ ᴅᴇsᴇᴇɴ.

u n i q u e

Continue Reading on Wattpad
[3] sippy...
by chifuyusbabyy
1.6K
241
112
Wattpad