BH: Bail Hamilton
By IAYoursPH
590
160
105
 • Action
 • action
 • cards
 • death
 • fantasy
 • game
 • gameofcards
 • hell
 • life
 • love
 • revenge
 • romance
 • sacrifice
 • steal
 • violence
 • wattys2018

Description

May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Mga bagay na mahirap pansinin, pero mabibigyan mo ba ito ng pansin, kung kusa itong lumitaw at sa isang iglap ay nag-iwan ng isang bakas. Magagawa mo pa kayang kumurap habang binabasa ang salitang B.H na nakaukit sa isang BARAHANG HUWAD? O di kaya'y nanaisin mo pa kayang lumingon at ngumisi sa taong may gawa nito. Sa taong tinatawag ang sarili bilang B.H. Inihigis ni Sahara Key Devon ang tali sa may maliit na butas kong saan niya balak pumasok, upang itago ang sarili sa liwanag. Kailangan niyang gawin ito dahil nasa kamay ng misyon niya ang buhay na matagal na niyang inaasam. Kalayaan! Kalayaan sa matagal ng nakaposas na kanyang mga kamay. Kalayaan sa taong matagal ng bumihag sa kanyang katawan. Kalayaan na makakamit lamang niya kung siya ay magtatagumpay. Napangisi siya ng matantong hindi pa siya nahuhuli. Naroon pa ang bagay na kailangan niya. Inihagis niya ang sarili sa pader na alam niyang gawa sa bakal. Hindi siya nabigo sa unang hakbang niya. Katulad ng inaasahan niya ay dumikit ang sapatos niya dito. Patiwarik siya ngayong nakabitin habang kumikislap ang dyamanteng nasa loob ng isang babasaging kahon. Alam niyang protektado ng mga cctv ang kinalalagyan ng dyamante, pero hindi sa may itutok nito at alam niya ding tutunog ang kinalalagyan ng dyamante oras na magalaw ang nasa loob nito, pero nakahanda na siya para doon. Isinuot niya ang gloves na gawa sa magnet, na kung saan ay didikit ang dyamante oras na maitapat niya ang kamay dito. Muling lumitaw ang ngiting tagumpay sa kanyang bibig, malapit na niyang mabuksan ang ituktok ng kahon gamit ang isang mamahaling laser, kunti na lang at malapit na itong mabutasan. Nagbilang siya gamit ang kanyang isip. Isa, dalawa, tat- natigil siya sa pagbibilang nang biglang sumabog ang kinalalagyan ng dyamante at lumitaw ang isang baraha kasabay ng malakas na pagtunog. "B.H?"

AUTHORS BIO

Continue Reading on Wattpad
BH: Bail...
by IAYoursPH
590
160
105
Wattpad