FFC Acrush oneshots
By Acrush_and_fanficts
3.3K
104
48
 • Fanfiction
 • acrush
 • adoniscrush
 • anjunxi
 • cpop
 • fengyuxuan
 • ffc
 • ffcacrush
 • junqian
 • junxi
 • keran
 • linfan
 • lukeran
 • minjunqian
 • nohetero
 • pengxichen
 • pengyiyang
 • xichen
 • xreader
 • yiyang
 • yuxuan

Description

Acrush oneshots: X readers , Ships , Reactions , Imagines , etc.

Intro/requests

Continue Reading on Wattpad
FFC Acrus...
by Acrush_and_fanficts
3.3K
104
48
Wattpad