Dikai Stories

Refine by tag:

3 Stories

[ 𝘋𝘦𝘴𝘵𝘳𝘰𝘺 𝘔𝘦 ; 𝘒𝘢𝘪𝘚𝘰𝘰 ] by fuckinbullshitt
#1
[ 𝘋𝘦𝘴𝘵𝘳𝘰𝘺 𝘔𝘦 ; 𝘒𝘢𝘪𝘚𝘰...by | ᴀxᴇʟ;
• [ اگه از قبل میدونستم اینقدر عوضی، هیچوقت عاشقت نمی‌شدم! ] = [ حالا که میدونی، چرا هنوز عاشقمی؟ ] • [ چون احمقم. ] ° ° ° ° ° - 𝖦𝖾𝗇𝗋𝖾𝗌 : 𝖱𝗈𝗆𝖺𝗇𝖼𝖾 , 𝖲𝗆𝗎𝗍...
YOU'RE IN MY MEMORY by Kyung_12_Soo
#2
YOU'RE IN MY MEMORYby Yami1288
Kaisoo ( Yaoi ) Angst / Gloomy / Romance တစ္ခါမွ မရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ အရွံဳး မင္းနဲ႔က်မွ အၾကိမ္ၾကိမ္ ရွံဳးနိမ့္ေနတယ္ ငါကိုယ္တိုင္ကမ်ား မင္းကို အနိုင္ရေစခ်င္ခဲ့တာလား???