ဇာတ္လမ္းေပါင္းစံု Stories

1 Story

တင္ေသာဝတၳဳမ်ား၏အက်ဥ္းႏွင့္ဇာတ္ေကာင္မ်ားတင္မည့္ရက္မ်ားပါဝင္သည္....ဖတ္႐ွဳေပးပါရန္ by Double099
#1
တင္ေသာဝတၳဳမ်ား၏အက်ဥ္းႏွင့္ဇာတ္ေကာင...by double009(Thae)
တင္မည့္ရက္မ်ား ဇာတ္ေကာင္မ်ား ဇာတ္ၫႊန္းမ်ား ေရးထားေပးမည္ျဖစ္ပါ၍ဖတ္႐ွဳေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္ရွင္ collabrationလုပ္မယ့္သူမ်ားအတြက္အေကာင့္လည္းေပးထားမွာပါ