Select All
  • Into Existence
    3.8K 1.6K 45

    "Isa ka lamang perpektong kuwento na isinulat ko, hindi ko lubos aakalaing isasabuhay ka ng mga marka ng tinta ko." Paano nga ba kung ang mga imahinasyong isinulat mo ay magkakatotoo? 'Sors fabulam scripsit vobis'

    Completed