Select All
  • Mộc miên
    6.6K 248 6

    - Ừ, ta cũng nghĩ y biết hết mà. - Vị Thái hậu ấy dịu giọng, nhìn qua bên ngoài của số, nơi cây gạo có mấy cành khô khốc đâm ngang. - Năm ấy khi phụ hoàng con mất, ta cũng là đang ngắm cây gạo ấy, năm ấy cũng là mùa đông. Phụ hoàng con đến đây sớm hơn ta mấy năm, rời đi cũng sớm hơn ta ngần ấy năm. Vị Thái hậu lặp lạ...