Select All
  • Lucky Me! Instant Mommy?
    37.6K 2.3K 19

    Problema. Iyon kaagad ang sumagi sa isip ni Callie nang malamang buntis ang kakambal niyang si Hailey. Bukod sa hindi nito masabi kung sino ang tatay ay mahina ang puso nito, kaligtasan kaagad nito ang naisip niya. Gustuhin man niya itong sabunutan dahil sa taglay na kagagahan ay hindi na lang niya ginawa. Mas nakisim...