Select All
 • ❤️ Premam (also known as) Kadhal ❤️ ✓
  1.9K 476 17

  ❤️Male lead: Aakash Ajikumar❤️ Aakash is a responsible, extroverted, cool malayali guy. He is working at the cybersecurity division of the Indian ministry of home affairs. ❤️Female lead: Ilakya Krishnamoorthy❤️ Ilakya is a sensitive, joyful, and bit conservative kinda tamil girl. She works as a cybersecurity specialis...

  Completed  
 • എന്റെ കിതാബിലെ പെണ്ണ് ❤️
  448 64 3

  എന്റെ കിതാബിലെ പെണ്ണ്

 • The Broken Mirror
  19 8 2

  The words 'girl', 'muslim', 'indian', 'villager', 'middleclass', all these put ideas into our mind. It's as if there is a rule book for each of the category. In this book, Diya goes through the rulebook of her life and find it contradictory to her thoughts but corresponding to her world. In a search of right and wrong...

 • Things To Think About!|✓
  90.9K 25.8K 198

  Ranked #1 in Humor, ShowerThoughts, Brain teasers and Roasts.. YOU'VE GOTTA CHECK IT OUT RN!! This book contains weird and undoubtedly extremely hilarious stuff generally no body thinks about. It holds a lot of humor and fun! It will surely bring a smile on your face and it will definitely give you content to think du...

  Completed  
 • Universe Of Hearts
  6.3K 1K 19

  Universe Of Hearts. Isaa And Mayrah. Shahveer And Thanzia. Yazan And Sayba. 3 love stories. ••••• Cheaters, Don't You Dare To Even Think Of Stealing My Works. Started on-14-June-2020 Ended on-

 • Call It Whatever
  952 153 13

  "Sooooo...", Naziya drawled, looking at Inaaya with an impish grin, "maybe this is all fate. Maybe...you were destined to be with him. Qadr? Fate? Destiny? What do we call it Inu darling?". "Whatever!", Inaaya remarked, rather grumpy, scowling at the grin her sister had on her face. "Oh ok, then let's just call it...w...

 • A Thousand Dreams And Scars
  781 197 10

  " Please just don't break the hope of my thread. It's only for a while, stay still" ~~~ Every experience Allah gives us, every person he puts in our lives is the perfect preparation for future he can see only. Afrah Abdullah had everything which the Al Mighty had granted her. With a roof to protect herself, food to li...

 • StarDazzle Directory
  395 41 11

  ✨ Make sure to check this book for ongoing events from our affiliates. ✨ StarDazzle is more than just the hosts. It's the people too. The Volunteers, Judges and other important people involved in our events. They are what make us StarDazzle.

 • Millennium Memories ✔
  8.8K 2.1K 45

  All you can do is lie in your bed and hope to fall asleep before you fall apart" - by anonymous It just take a second only for your life to turn upside down. So was the case of Sarah. She had never expected the people whom she engaged in the conversation in her work place goes missing. Being a doctor and a detective...

  Completed  
 • Love, Justice & Niqaabi.
  1K 277 11

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ✨ In a typical country where 'JUSTICE' is just a play toy in the hands of unscrupulous & powerful politians Niqaabi's sister gets raped brutally. Abruptly her whole endowed life shatters in a gust of wind. She has to seek hand before unforgettable past bounded with him. He,whom s...

 • Nebula | A graphic contest [closed]
  673 77 6

  Welcome!!! To a contest of creativity and a clash of beautiful minds. Everyone has a splash of creativity inside of them, so enter and show us what you can do. 🔮✨

 • DESTINY.... Is All About HARDWORK And CORRECT TIMINGS....
  83 32 9

  Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu everyone ...! 'Destiny'... It is something which has happened or basically it is going to happen on its particular time ... Each time isn't specific for everyone ... Time varies ..... People varies ... Condition varies .... so we can't accurately tell but the most impo...

 • Healer- The Quotes..!!
  324 129 15

  Writing is the best platform to convey, to exclaim the feelings ... portraying looks much easier but conveying with the right words is what matches it ...!! Quotes narrate the feelings!! It much heal the wounds... Quotes convey much better words and feelings if put forth. Here my own Quotes would be found.. Please do...

 • "Finally ... I AM YOUR'S....!" (ON HOLD)
  157 39 5

  Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ...!! to all the peoples basically my Frnds.. who came to read here ..!! " Finally.... I AM YOUR'S...!" ... So... Any guesses while from the story itself says much so shall we read ?? ..." O common...! not now" ... Firstly I would request you all to share within...

  Completed   Mature
 • I Wish You Were Mine (Holding Onto DEEN - Halal Way)
  66.6K 4.5K 19

  Bismillah ar-rahman ar-Raheem Never think you can choose someone better than he can (Yasmin Mogahed) ____________________________ A girl not believing in love due to a mini heart break ? Nay A girl who believed in love ,happiness and blessings of Allah in that love A guy well mannered , good hearted struggling in t...

 • The Heart
  962 69 3

  An anthology of splendid clauses constructing memories, love, and forbidden cravings under the murky sky. The discussion of hearts and sanities seizing you to the peak of euphoria. ©All Rights Reserved

 • Teeny Weeny Tales
  242 35 5

  Teeny Weeny Tales - A microtale contest With myriads of random musings knocking in the nooks and crannies of your mind, you would be definitely having a desire to pen your colorful thoughts down. At teeny weeny tales, Bookaholic Crew presents you with an opportunity to just pour your heart out! We give you a caption...

 • Cute But Violent (On Hold)
  9.7K 1K 26

  What will happen when a girl with cute ponytail and spectacle starts gaining the attention of an arrogant boy. They seems to be opposite of each other. People say that 'Opposite attracts'. But is it true in this story??? Sparks fly but along with it bullets are also shot. Really the girl is a damsel in distress? Re...

 • അന്നു ☔പെയ്ത 💕ഇശ്‌ഖിൻ 😍മഴ☁ (under editing)
  5.7K 647 37

  അന്നാ മഴ പെയ്തു☔.... ആ മഴയിൽ കുളിച്ചു njaghalde school groundille football⚽ കളിക്കുന്ന അവനെ കാണാൻ നല്ല mwonj😍 ആയിരുന്നു. അവനെ അന്നു 💞ആദ്യമായി കാണുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി... ഒരു നിമിഷം അവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്ന് പോയി... അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ നടന്നു... ഈ മഴയത്തു എന്റെ മൊഹബത്ത് അവനോട് പറയാനായി ഞാനാ groundഇല്ലേക്ക...

  Completed  
 • Gum Naam Muhabbat💖(Anonymous Love💕)
  59 18 8

  A way to show you're feeling 💕 Poetry book to describe my feelings 💖

 • Forbidden Crush ✔
  61.3K 7.8K 20

  🏅1st Place Winner in Wildrose Multi Awards 2020 🏅1st Place Winner in The Reader's Choice Awards 2020 🏅 1st Place Winner in Rainbow Awards 2020 🎖2nd Place Winner in The Scribblers Awards 2020 under BEST NOVEL This is a story of an eighteen-year-old girl who has a huge crush on her college senior. Naiza Rehman is...

  Completed  
 • 【Graphics ➤Tips and Tutorials】
  7K 158 12

  Guidance to photoshop for beginners. Here you'll not only find tutorials but resources too; textures, fonts, pngs , and etc!

 • Noor e Khuda♥
  875 264 24

  ●Completed● Noor e Khuda, story of a boy, Talha who is in immense love with his Allah. He has reached a stage where he is able to differentiate between Love and Ishq. He is losing many important people but still he is peaceful and strong . Many rude comments were thrown his way but he faced everything with a smile and...

  Completed  
 • Lost In Love
  353 104 17

  Zara, a carefree girl with dreams to touch the azure and beautiful music skills has a huge crush on her family friend Kshiraj . But things then starts to turn upside down for her , each time she believes happiness is on its way in her life, she is betrayed. Her Daddy left, her Mom died and lastly her love denied her l...

  Mature
 • Swapped Mate
  3.4K 705 27

  "Swapped with my own mate; my 'legendary' mate." Ernest Emyrs and Corin Raonic's souls get swapped with each other. While Corin is a human, Ernest is a werewolf. After some certain circumstances, a fact is thrown on their paths, they are mates. But that's not the case since something bigger is waiting. When Corin and...

 • His Hidden Profession
  8.4K 260 3

  - ℑ𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔫𝔞𝔪𝔢 𝔬𝔣 𝔄𝔩𝔩𝔞𝔥, 𝔗𝔥𝔢 𝔪𝔬𝔰𝔱 𝔙𝔯𝔞𝔠𝔦𝔬𝔲𝔰, 𝔗𝔥𝔢 𝔪𝔬𝔰𝔱 𝔐𝔢𝔯𝔠𝔦𝔣𝔲𝔩 - -"Her innocence is her charm"- Ayesha Siddique is young Muslimah of 19. A modest, loving and intelligent lady. Living abroad as a student, she was oblivious to the life her family led. But the day she returned...

 • Dastan e mohabbat
  66 21 5

  This story is based on real life. the story of two people how falls in love. how their journey starts together. hope you guys will like it and share it ❤️ Guys plz let me know if you do like it or when i should update next part of this novel. You all can dm me aur comment on the posts

 • Girly awards 2020 (Open ✓)
  4.8K 299 11

  Open for participants and judges. For those running without knowing the end........... For those burning themselves to create a new . For those carving a sign to Know they've grown. You've reached the place you need . We're here to honor you for your work!. @starglow30

 • 💘An Everlasting Love💘
  27 4 1

  short love story

  Completed  
 • Ishq (Completed✔️)
  4.9K 631 7

  Story of a beautiful girl who got arrested for a very beautiful crime which we know as Ishq❤✨💔💘..... The awesome cover is made by @Tuba-love-to-write❤✨ @WattPak_2020

  Completed