Select All
  • Blindly Fallen In Love [COMPLETED✓]
    32.6K 682 5

    They never believed in the saying 'LOVE IS BLIND' but not until they met each other. "Walang magmamahal sa gaya ko. Masasaktan lang ako sa huli dahil hinding hindi nila matatanggap kung ano ako." -Bunerd TagLish SHORT STORY Enjoy reading!

    Completed